30 druhů RUMŮ!
Dnes je 17. června 2019, svátek má Adolf, zítra Milan.
  • U Jabloňova už sládnou první třešně.
  • Na 200 jezdců se vydako v 10.30 na cykloprojížďku Vysočinou. Na Rudě se konalo Zlaté kolo Vysočiny.
  • Třináctý ročník filozofického festivalu zakončili herci Národního divadla, kteří na svém prvním výjezdním představení velmi svérázně poradili scénickým čtením hry Furianti on the road. S nimi si zahrál meziříčský ochotník Zdeněk Svoboda.
  • V pátek po 22. hodině některé obyvatele probudily rány obřího ohňostroje odpálené v blízkosti zámeckého parku.
  • Káva od srdce je již v plném proudu, poběží dnes i celý víkend na Náměstí.

V Nových Sadech slavili hasiči 110 let, žehnali prapor a zvon

ŽIVOTNÍ STYL - VÝROČÍ - 15. 8. 2017 - komentářů 0

Z oslav v Nových Sadech.
Z oslav v Nových Sadech.
foto: David Dvořáček
V sobotu 12. srpna 2017 se konalo vzpomínkové shromáždění u příležitosti 110. výročí založení hasičského sboru v Nebštychu, jak zněl tehdejší německý název obce Nové Sady.


Dopoledne proběhla u kapličky se zvonicí mše svatá za zemřelé spoluobčany. R.D. Jiří Švanda z Římskokatolické farnosti Ruda požehnal po homilii nový prapor SDH a na závěr mše nový zvon pořízený ze sbírky občanů. Na zeleném podkladu praporu je vyšit název sboru s datem založení. Ve středu praporu je znak obce Nové Sady, který je vsazen do lipových lístků se zkříženými hasičskými žebříky a proťatý hasičskou sekyrkou, rok založení sboru 1907. V rozích jsou vyšity lipové ratolesti jako národní symbol. Na zlatém podkladu je vyšit patron hasičů svatý Florián a heslo „Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci“. Mše byla hojně navštívená hasiči ve stejnokrojích a místními občany. V přilehlém obecním domě byla připravena prohlídka výstavy obrazů místní rodačky paní Salátové. Pamětníci mohli zavzpomínat na výstavě fotografií z historie sboru. K vidění byla také řada vítězných trofejí.

 

Hodinu po obědě se vydal slavnostní průvod obcí. V čele průvodu byl nesen obecní znak, následovala četa praporečníků, funkcionáři hasičského hnutí a zástup hasičů, technika od nejstarší po nejmodernější. Na cvičišti proběhly ukázky hašení. První provedli dobrovolní hasiči z Heřmanova s koněspřežnou stříkačkou od firmy R. A. Smekal r.v. 1898, svoje historické automobilové stříkačky AS 16 ISOTTA Fraschini r.v. 1927 s čerpadlem Hrček představili hasiči z Nové Vsi a AS 16 Praga RN r.v. 1951 hasiči z Katova. S požárním útokem se představili domácích s PS 12, s historickou PS 8 hasiči z Kuřimské Nové Vsi, zastoupení nejmenších měl požární útok mladých hasičů z Křižínkova. Na statické ukázce byly k vidění automobilové cisterny CAS 25 Škoda 706 RTHP z Kuřimské Nové Vsi, CAS 20 MAN TGM 18.330 4x4 BB a CAS 32 Tatra 148 dobrovolných hasičů z Velké Bíteše, CAS K 27 Tatra 815 4x4 profesionálních hasičů z Velké Bíteše, dopravní automobil Ford Transit z Křižínkova. Samozřejmě nemohla chybět zásahová technika místních, a to obecní traktor Zetor 7745 s PPS 12. Odpoledne se všichni hasiči, hosté a občané přesunuli do kulturního zařízení „Stodola“, kde proběhla slavnostní schůze. Zahájení se ujal velitel sboru Patrik Fousek. Kronikář Petr Fousek po minutě ticha k uctění památky zemřelých hasičů přivítal všechny zúčastněné, především Ladislava Švejdu-vedoucího aktivu zasloužilých hasičů Jihomoravského kraje, Naděždu Švejdovou, Jiřího Klusáka-člena výkonného výboru Okresního sdružení hasičů Žďár nad Sázavou, Ludvíka Zavřela-starostu okrsku Velká Bíteš, ppor. Bc. Miroslava Volfa-velitele stanice HZS Velká Bíteš, hasiče z Dolních Louček pod vedením Milana Sojky-starosty okrsku Dolní Loučky, Milana Kubíčka-starosty okrsku Heřmanov, Karla Bureše z Radkova-člena odborné rady velitelů, bratry hasiče z Katova, Křižínkova, Nové Vsi, Kuřimské Nové Vsi, Heřmanova, Radňovse, Jindřichova, Bezděkova, Holubí Zhoře, Březského a Karla Klímu-starostu obce. Následovalo seznámení s historií sboru. Slavnostní schůze se nesla v duchu udělování ocenění členům sboru za aktivní činnost a za zásluhy o rozvoj požární ochrany. Udělovaly se věrnostní medaile i věrnostní stužky. Nejvyšší ocenění medaili „Sv. Floriána“ obdržel Petr Fousek. Sbor jako kolektiv obdržel od OSH Žďár nad Sázavou pamětní list a medaili „Za zásluhy“, od okrsku Velká Bíteše „čestné uznání“. Ve zdravicích vystoupil Ludvík Zavřel, který informoval o činnosti okrsku Velká Bíteš. Velitel stanice Velká Bíteš ppor. Bc. Miroslav Volf pozdravil jménem Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou. Ladislav Švejda poděkoval hasičům za činnost a jejich rodinným příslušníkům za podporu. Milan Kubíček pozdravil jménem okrsku Heřmanov. Starosta obce Karel Klíma zasedání uzavřel a popřál příjemnou zábavu. Společenským posezením a tancem u živé hudby byla oslava v pozdních nočních hodinách ukončena.Celý průběh slavnostního dne sledoval velký počet občanů a rodáků obce.

 

Podle prvního zápisu v obecní kronice byla budova pro hasičskou stříkačku a nářadí postavena již v roce 1880. Obec vlastnila stříkačku staršího vzoru, voda se do něj musela nalévat, která byla darována z Kontribučenského fondu v Náměšti nad Oslavou. V roce 1903 byl zakoupen nový dokonalý stříkací stroj za 100 korun. Byl zaplacen z Kontribučenského fondu. Občané na úhradu tohoto dluhu ponechali svůj příjem z památek až do roku 1923. Obec zbytek hotově doplatila v roce 1919. Slavnostní žehnání stříkačky vykonal důstojný pan děkan Jan Bádal z Velké Bíteše na rovinkách pod vesnicí. Slavnostní kázání měl rodák páter Josef Šilhan, tč. polní kněz ve Velesdorfu v Dolních Rakousích. Po požehnání odevzdal starosta Jan Petr klíče od hasičské budovy náčelníkovi sboru Františkovi Kučerovi. Při odevzdávání stroje sboru objasnil starosta trvání hasičstva v Nebštychu. Zmínil se, že dřívějším starým strojem občané pomáhali neúnavně při 22 požárech v obci i okolí.

 

Mezníkem k založení hasičského sboru bylo vyhoření téměř celé vesnice. Stalo se ve středu 3. srpna 1904. O žních v půl desáté dopoledne vznikl oheň v domku čp. 18 patřícímu Františku Burianovi. Děti manželů Burianových, tříletý Antonín a čtyřletá Gustina si udělali oheň pod kůlnou a v krátké době se oheň rozšířil na celé stavení. Větrem se šířil na další stavení. Pak přišla vichřice a hořící došky zapalovaly další stavení. Ve 12 hodin byla celá obec v plameni. Lidé byli většinou na poli, takže když doběhli domů, mohli máloco zachránit. Část hovězího dobytka a koní se podařilo zachránit, ale vepřový dobytek a drůbež, většinou uhořely. Ničivému živlu padlo za oběť 29 domů. Ušetřeno zůstalo jen 5 stavení – 2 na spodním a 3 na horním konci. Hašení se zúčastnilo 13 hasičských sborů z blízkého i vzdáleného okolí, avšak bez valného úspěchu, protože v ohnivé záplavě byl zamezen přístup k objektům a byl naprostý nedostatek vody. Úřední zpráva uvádí, že domy, stodoly, stáje a jiné hospodářské budovy byly spáleny až do základů, shořelo veškeré svezené obilí a seno, na dvorech leželo uhynuté hospodářské zvířectvo a v zahradách čněly ohořelé kmeny stromů. Obyvatelé Nebštycha přišli o všechno a vyhlídky do budoucna byly chmurné. Obec potřebovala pomoc. Proto občané Velké Bíteše a okolních vesnic přiváželi na vozech materiální pomoc. Okresní hejtmanství ve Velkém Meziříčí vypsalo peněžní sbírku, která ovšem nemohla pokrýt vzniklé škody. Nebštych se jen zvolna a v delším časovém údobí zotavoval z této pohromy. Smutnou událost si představenstvo obce připomínalo zobrazením hořícího domu na úředním razítku s datem 3. 8. 1904.

 

Následkem toho bylo založení Sboru dobrovolných hasičů v roce 1907. Náboru členů se ujali Jan Joch čp. l4, František Kučera čp. 5, a řídící učitel Karel Hustý z Velké Bíteše. Tento sbor založili KUČERA František čp. 5, JOCH Jan čp. 4, ŠILHAN Jan, PETR Jan a dále se přidalo 18 členů. Na ustavující schůzi byl zvolen výbor v tomto složení - starosta Jan Joch čp. 4; náčelník František Kučera čp. 5; podnáčelníci Jan Petr čp. 23 a Jan Marek čp. 3 a jednatel Jan Petr. Dalšími členy výboru byli zvoleni: František Joch čp. 4; Václav Veselý čp. 8; František a Josef Palánovi čp. 9; Petr Jakub čp. 10; František Joch čp. 11; Josef Jaša čp. 36; Antonín Šilhan čp. 29; Jan Šilhan čp. 2; Jan Ventruba čp. 27; Josef Doubek čp. 34; Josef Komárek čp. 20; Jan Topil čp. 19; Josef Brychta čp. 21; Karel Joch z Enkenfurtu (Bezděkov). Peníze na nákup stříkačky, výzbroje a výstroje byly získávány sbírkami v okolních obcích a o pomoc bylo požádáno vedení velkostatku a jiné organizace.

 

V roce 1924 byla zřízena v obci při hasičském sboru samaritánská stráž. V roce 1955 byla zakoupena nová motorová stříkačka PPS 12. Dnešní vybavení požární technikou je následující: požární stříkačka PS 8, požární stříkačka PS 12 slouží jako zásahová při požárech. Dvě soutěžní stříkačky PS 12 – o obsahu 1500 a 1900. Tyto používají soutěžní družstva. V roce 2003 začal sbor využívat novou hasičskou zbrojnici, která byla postavena jako součást obecního domu. Mobilita při zásazích u požáru je zajištěna obecním traktorem. V roce 2013 byla pořízena nová soutěžní požární stříkačka.

 

Hasičská zbrojnice má také svoji historii. Pokud je kaplička centrem duchovním, potom hasička je centrem světským. První stavba zbrojnice byla provedena v roce 1880, v roce 1925 byla provedena nadstavba a v roce 1992 byla přistavěna nová zbrojnice. V budově je hasičská zbrojnice, obecní úřad a prostory využívané jako místní hospůdka, případně taneční sál. Větší akce se z těchto nevelkých prostor často přesouvají do kulturního zařízení „Stodola“. Na budově je umístěna pamětní deska T.G.M., připomínající průjezd pana prezidenta po státní silnici u Nových Sadů, kde ho čekali místní lidé v horáckých krojích s připravenými básničkami a písničkami. Pomníček s deskou byl původně u silnice, mezi křížkem a kapličkou. Na začátku války byl vykopán a uschován. Po listopadu 1989 byla deska slavnostně umístěna na průčelí „hasičky“. Do průčelí zbrojnice byla umístěna soška sv. Floriána.

 

Sbor provádí pravidelně výcvik a školení členů, družstvo mužů se zúčastňuje soutěží v požárním sportu na okrskových a okresních soutěžích. Z kulturních akcí jsou to mj. průvod masek po vsi a ostatkovou zábavu, pálení čarodějnic, předpouťovou a pouťovou zábavu, mikulášskou nadílku, obecní zabíjačku. Zúčastnil se všech akcí organizovaných obecním zastupitelstvem ke zvelebení obce. Od založení zasáhli u 43 požárů v obci a mimo obec.

 

V současné době má sbor 48 členů.

 

Obec Nové Sady se nachází v okrese Žďár nad Sázavou v nadmořské výšce 495 m. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1356, kdy obec patřila pánům z panství Meziříčského. Jména povstala od německých osadníků v starých dobách zde obývajících. V starých záznamech v archivu v Brně jest jméno německého osadníka Körber. V roce 1409 prodal Lacek z Kravař Nebštych Sezimovi z Tasova. Ten byl majitelem hradu na svahu u potoka nad mlýnem ze strany od Holubí Zhoře. Od tohoto Sezimi získal Nebštych Zikmund z Chlévského purkmistru Velkomezeříčskému pro tamní špitál. Jméno vsi je poslovanštěné staré jméno „Neustift“, čili jak Městská kniha ve Velké Bíteši v roce 1414 píše „Newstyfft“, po česku tedy Novosady. V roce 1630 již tato obec psána Nebštych. Za třicetileté války majitelka Meziříčí Anna Marie Khizl z Koreche prodala v roce 1637 obec Nebštych a dvůr Krevlice hraběti Janu z Vendenburka (Wandenberka) v Náměšti, kam obec patřila až do roku 1855. V 18. století byl pánem hrabství Náměšťského Jiří z Haugvitzu. Ke konci 18. století měla obec 38 domů a 207 obyvatel. Starostou obce byl Václav Veselý z č. 8 (1898-1904). V r. 1924 pozměněn název z německého Nebstich na český Nové Sady. Starostou obce je od roku 2010 dosud Klíma Karel. 


Autor: Mgr. David Dvořáček

Publikoval: -kas-

Fotogalerie

pict0229.jpg  pict0232.jpg  pict0237.jpg  pict0240.jpg  pict0246.jpg  pict0254.jpg  pict0274.jpg  pict0279.jpg  pict0280.jpg  pict0282.jpg  pict0300.jpg  pict0310.jpg  pict0317.jpg  pict0325.jpg  pict0331.jpg  pict0337.jpg  pict0342.jpg  pict0344.jpg  pict0350.jpg  pict0353.jpg  pict0355.jpg  pict0363.jpg  pict0377.jpg  

Čtěte takéKomentáře ke článku

Prozatím nebyl vložen žádný komentář.

Diskuse uzavřena.

Facebook Twitter g+ Youtube
Nejnovější Nejdiskutovanější Nejčtenější

NovinyVM.cz - nezávislé internetové noviny pro Velké Meziříčí, mikroregion Velkomeziříčsko a kraj Vysočina.
Publikování nebo další šíření obsahu serveru NovinyVM.cz je bez písemného souhlasu ZAKÁZÁNO.
Pokud chcete informace o inzerci nebo napsat redakci - pište na email redakce@novinyvm.cz.
Příspěvky v sekci "Od Vás" nevyjadřují názor redakce, jejich obsah není redigován.
Redakce upřednostňuje rychlost zveřejnění a aktuálnost před gramaticky a slohově bezchybnými články.


Vytvořil Zdeněk Málek - Tvorba webových stránek | SEO by: Optimalizace pro vyhledávače

×

Váš prohlížeč blokuje reklamu

Vážený uživateli, jelikož jste naším pravidelným návštěvníkem, zvažte prosím vypnutí AdBlocku na této doméně.
Příjmy z reklamy nám umožňují nabízet čtenářům obsah zdarma.

V horním panelu prohlížeče klikněte na ikonku ruky na červeném pozadí a zvolte
“Nespouštět na stránkách na této doméně”. Děkujeme!

CONTENT: Hledáme STROJNÍKA
TOPlist