30 druhů RUMŮ!
Dnes je 23. srpna 2019, svátek má Sandra, zítra Bartoloměj.
  • Kolem VM probíhá rekonstrukce vedení zvlášť vysokého napětí (400kV). Na sloupu mezi Fajťákem a Lhotkami je vidět rozpojení vedení.
  • Premiér Babiš dnes navštívil dálniční most Vysočina ve Velkém Meziříčí.
  • Na dálniční most pokládají první asfaltovou vrstvu.
  • Cedule na dálnici informuje o radarovém měření.
  • Odpoledne se tvořila od Brna na dálnici i na II/602 kolona aut.

150. výročí založení rolnické školy - Střední odborné školy řemesel

ŽIVOTNÍ STYL - VÝROČÍ - 26. 10. 2017 - komentářů 0

Zemská rolnická škola.
Zemská rolnická škola.

Karel Všetečka.
Zemska rolnicka skola 1909-1910.

150. výročí založení rolnické školy - Střední odborné školy řemesel (21. října 1867 - 2017).


O založení rolnické školy ve Velkém Meziříčí měla hlavní zásluhu Hospodářská jednota ve Velkém Meziříčí. Z jejích členů je třeba vyzdvihnout MUDr. Františka Skřivana, městského lékaře, který byl horlivým podporovatelem rolnické školy a po své smrti v roce 1895 jí odkázal své pozemky za městem. Ty se staly základem pro pozdější vybudování a rozvoj školního statku.

 

Zemědělská výroba v této oblasti byla stále na velmi nízké úrovni. Bylo třeba, aby se zemědělci seznamovali s lepším obděláváním půdy, s pěstováním nových produktivních rostlin a se zaváděním nových strojů. Proto funkcionáři Hospodářské jednoty s ještě větší intenzitou usilovali o založení rolnické školy. To se jim podařilo 21. října 1867, kdy byla škola založena v blízké vesnici Osové. Učebny, internát a pozemky pro praktické vyučování poskytl chovancům osvícený hrabě Jindřich z Haugwitzů. Do 1. ročníku bylo zapsáno 9 žáků. Prvním ředitelem nově založené školy byl jmenován Karel Všetečka, který do té doby pracoval jako hospodářský úředník na velkostatku ve Velkém Meziříčí. Pro nedostatek školních tříd a učitelů bylo rozhodnuto o přemístění školy do Velkého Meziříčí. Město ochotně poskytlo 2 potřebné místnosti v tehdejší hlavní škole na náměstí a také zahradu. Nový školní rok 1868/69 tedy začal 21. října ve Velkém Meziříčí.

                       

V roce 1873 se dosavadní ředitel Karel Všetečka vzdal svého místa a za velmi neutěšených poměrů přebírá školu Jan Hoch, který ji přivedl k rozkvětu. První starostí nového ředitele bylo, aby byl učiněn konec stěhování školy z místa na místo. Pomocí státní subvence byl zakoupen dům číslo popisné 395 vHornoměstské ulici. Roku 1897 byla provedena Sněmem moravským nová organizace rolnických škol s dvouletým učebním oborem. Roku 1902 byl výnosem ministerstva orby a moravským zemským výborem propůjčen Zemské rolnické škole charakter veřejného vyučovacího ústavu. Během dalších let se ústav zdokonalovat a rozšiřoval.

 

Ředitel Jan Hoch odešel v roce 1909 po více než čtyřicetileté záslužné činnosti na odpočinek a po něm nastoupil do funkce ředitele dosavadní učitel Václav Myslivec. Funkci vykonával 14 let do roku 1923. Jeho nástupcem byl jmenován agronom Ludvík Žváček, který pokračoval v přestavbě školy a budování školního statku. V roce 1938 přechází škola i statek do státního vlastnictví. Počátkem srpna 1939 nastupuje na jeden rok do funkce ředitele školy Dr. ing. Václav Raštica. Ředitelství školy se snažilo vybudovat nové objekty, rozšiřovat ty stávající, ale v období 2. světové války se tato snaha nesetkala s úspěchem. Ředitel Václav Raštica vykonával zároveň funkci státního inspektora zemědělských škol. Německé úřady ho předčasně odvolaly do výslužby.

 

V těchto hospodářsky a politicky neutěšených poměrech přebírá správu školy v roce 1940 ing. Alois Doležel. Škola a učebny byly opraveny a vybaveny modernějším zařízením. Koncem roku 1944 byla škola částečně obsazena německou armádou a vyučování bylo zastaveno. V květnu 1945 byly hospodářské budovy při ústupu fašistické armády bombardovány.

 

V červnu roku 1949 byla ukončena dvouletá rolnická škola, která splnila své poslání. Zabezpečovala výchovu a výuku žáků pocházejících ze zemědělských usedlostí. Řada absolventů se uplatnila nejen v zemědělské prvovýrobě, ale i v mlékárnách, lihovarech a škrobárnách. Z našich žáků tohoto období lze jmenovat také Ludvíka Svobodu, armádního generála a pozdějšího prezidenta republiky. Někteří žáci se stali oběťmi první světové války, dodnes nám tuto tragickou událost připomíná pamětní deska umístěná v prostorách vchodu bývalé rolnické školy.

 

Počínaje školním rokem 1949/50 byla výuka zahájena v jednoroční internátní škole rolnické. Dne 16. listopadu 1950 byla rolnická škola sloučena se školou hospodyňskou, která se nacházela naproti přes ulici v domě číslo popisné 383. Byly vytvořeny dva ročníky jednoleté školy pro výrobu živočišnou a mechanizační. Hospodyňská škola vychovávala od roku 1905 do roku 1950 dívky ze zemědělských rodin.

 

Ve školním roce 1952/53 zahájila svou činnost zemědělská mistrovská škola v oboru chovatelském a později pěstitelském. Po odchodu ředitele ing. Aloise Doležela nastupuje do funkce ředitele školy ing. Jaroslav Kadlec. V této době byla škola maximálně využita pro výuku posluchačů zemědělské mistrovské školy. Současně se vytvářejí podmínky pro založení odborného učiliště. Po odchodu ředitele Doležela řídí školu po dobu 2 let dlouholetý pracovník Ladislav Veleba. Ing. Kadlec se znovu ujímá vedení školy a pokračuje do roku 1965. Od tohoto roku řídí školu Ing. Ladislav Caha. Poslední absolventi zemědělské mistrovské školy vyšli v roce 1966. Poslání této školy bylo naplněno.

 

Od 1. dubna 1966 se stala zemědělská škola ve Velkém Meziříčí samostatným učilištěm. Nejprve byl zaveden učební obor zemědělec-mechanizátor. Ve školním roce 1966/67 byl zaveden další dvouletý obor chovatel-mechanizátor.

 

V květnu 1967 oslavila škola sté výročí založení rolnické školy. Ke vzniku školy byl vydán almanach a ve vstupním areálu byla umístěna pamětní deska na oslavu 100. výročí. Bylo rozesláno 1000 pozvánek absolventům.

 

V roce 1969 byla zahájena výstavba nové dílny ve školním statku, která byla dána do provozu v prosinci téhož roku. V roce 1971/72 bylo zahájeno vyučování v novém tříletém oboru mlékař. Ve školním roce 1973/74 se zavádějí tříleté obory chovatel hospodářských zvířat a traktorista. Učni v těchto oborech a v oboru mlékař se umísťovali na předních místech v soutěžích v odborných dovednostech. Ve školním roce 1979/80 se podařilo prosadit nástavbové maturitní studium pro absolventy učiliště oboru chovatel se zaměřením na živočišnou výrobu.

 

Ve školním roce 1991/92 byly stávající obory rozšířeny o obor opravář pro zemědělskou techniku. Od 1.9. 1991 se na učilišti otevřely 2 třídy 1. ročníku Rodinné školy. Ta byla součástí učiliště do roku 1997. V roce 1992 odchází do důchodu po 27letém působení dosavadní ředitel ing. Ladislav Caha. Do funkce ředitelky byla jmenována 1. března 1992 na základě konkurzu dosavadní zástupkyně SOUz ing. Alena Vodová. Ve školním roce 1992/93 byly kromě dosavadních oborů otevřeny další nové obory: opravář zemědělských strojů, řezník-uzenář, pekař, 1. ročník dálkového nástavbového studia obor chovatel. O rok později končí specializované obory chovatel hospodářských zvířat, mechanizátor rostlinné výroby, biochemik. Nově se otevírá obor zemědělec-hospodyňka. V roce 1996 je otevřeno nástavbové studium podnikání - denní a dálková forma. V roce 2006 se mění název školy na Střední školařemesel a služeb Velké Meziříčí. 9. listopadu 2007 jsme si připomněli 140. výročí založení rolnické školy.

 

V roce 2012 odchází ing. Alena Vodová do důchodu a na místo ředitele je jmenován Mgr. Milan Veber. V roce 2014 byla Střední škola řemesel a služeb sloučena s Hotelovou školou Světlá. Škola se přestěhovala do prostor hotelové školy a mění název i vedení. Střední odborná škola řemesel pokračuje ve své další etapě pod vedením ředitelky školy Mgr. Marie Paľovové.

 

Zemědělská (rolnická) škola, která za 150 let své existence vychovala tisíce žáků a studentů, prošla složitým vývojem. Po překonání obtíží s jejím založením nastaly starosti s dalším budováním a zařizováním. Musely být překonány materiální nedostatky, zabezpečena výstavba. Potíže nastaly za 1. světové války, ještě více byla škola postižena za doby okupace. Němečtí fašisté zacházeli krutě s ředitelem školy i s některými profesory. Tragédie nastala v květnu 1945, kdy letectvo bombardováním zničilo celý školní statek, který musel být vybudován znovu od základu.

 

Protože v našem okrese bylo 7 zemědělských učilišť, docházelo v 60. letech 20. století k jejich rušení. Tehdy se učiliště ve Velkém Meziříčí podařilo zachovat jen s velkým úsilím. Pracovníci školy se snažili dlouhá léta udržet tradici školy a její úroveň neustále zvyšovat. Zemědělská praxe přijímala naše absolventy s uspokojením. Novodobým vývojem a požadavky trhu práce nastaly změny v učebních oborech. Zemědělské obory se postupně dostaly do pozadí a převažovaly technické a „službové“. Obor opravář zemědělských strojů je však stále nejžádanějším oborem, a tím poslání původní rolnické školy pokračuje dál.

 

Připomeňte si významné výročí školy s námi.


Autor: Mgr. Jana Vaculová, Bc. Hana Lavická

Publikoval: -kas-

Čtěte také

5. 8. 2019 - Výzva pro pamětníky k výročím 1939 a 1989

Vážení občané, město Velké Meziříčí připravuje slavnostní shromáždění u příležitosti kulatého výročí 17. listopadu 1939 a 1989.

10. 7. 2019 - 145 let SDH Křižanov: Sbor vznikl i přes nevoli C a K úřadů

Před úctyhodnými 145 lety, 16. srpna 1874 byl založen sbor dobrovolných hasičů v Křižanově.

22. 8. 2019 - Hledání ztraceného času ve Lhotkách

Připravuje se II. setkání rodáků, obyvatel a příznivců obcí Lhotky, Kúsky a Dolní Radslavice.


Komentáře ke článku

Prozatím nebyl vložen žádný komentář.

Diskuse uzavřena.

Facebook Twitter g+ Youtube
HKP METAL hledá zaměstnance
Nejnovější Nejdiskutovanější Nejčtenější

NovinyVM.cz - nezávislé internetové noviny pro Velké Meziříčí, mikroregion Velkomeziříčsko a kraj Vysočina.
Publikování nebo další šíření obsahu serveru NovinyVM.cz je bez písemného souhlasu ZAKÁZÁNO.
Pokud chcete informace o inzerci nebo napsat redakci - pište na email redakce@novinyvm.cz.
Příspěvky v sekci "Od Vás" nevyjadřují názor redakce, jejich obsah není redigován.
Redakce upřednostňuje rychlost zveřejnění a aktuálnost před gramaticky a slohově bezchybnými články.


Vytvořil Zdeněk Málek - Tvorba webových stránek | SEO by: Optimalizace pro vyhledávače

×

Váš prohlížeč blokuje reklamu

Vážený uživateli, jelikož jste naším pravidelným návštěvníkem, zvažte prosím vypnutí AdBlocku na této doméně.
Příjmy z reklamy nám umožňují nabízet čtenářům obsah zdarma.

V horním panelu prohlížeče klikněte na ikonku ruky na červeném pozadí a zvolte
“Nespouštět na stránkách na této doméně”. Děkujeme!

Falco computer: Přijmeme ŠÉFMONTÉRA ELEKTROINSTALACÍ
TOPlist