30 druhů RUMŮ!
Dnes je 19. června 2019, svátek má Leoš, zítra Květa.
 • Výkopové práce ve Stránecké Zhoři jsou v plném proudu.
 • U příležitosti Dne Policie uspořádalo v úterý 18. června odpoledne Krajské ředitelství koncert Posádkové hudby a hudby Hradní stráže v parku Gustava Mahlera v Jihlavě. Zněly hlavně známé hity z detektivek.
 • Jarní divadelní sezónu zakončilo v pondělí večer odložené představení Třetí prst na levé ruce. V hlavních rolí sester se představily Iva Pazderková a Martina Randová.
 • Od dneška do 12. července nejezdi vlaky z VM na Studenec.
 • Stinné údolí k hotelu Amerika je pryč. Přilehlá stráň byla odlesněna.

Kauza architektonická soutěž – tím to celé začíná

ZPRÁVY - VELMEZOVKY - 28. 9. 2018 - komentářů 0

Návrh arch. Mikuláška z roku 2016.
Návrh arch. Mikuláška z roku 2016.
foto: archiv

Principem architektonické soutěže je, že odborná porota vybere nejlepší návrh dle požadavků zadavatele, zadavatel definuje požadavky v zadávacích podmínkách ve spolupráci s porotou, která je odsouhlasuje. Zadavatel definuje závazné požadavky, které povedou k vyloučení soutěžícího a dále požadavky doporučující.


Dále porota zodpovídá otázky soutěžících k zadání, tento dokument je právně závazný a je defakto nabídkou smlouvy. Dalším principem architektonické soutěže je zajištění rovnosti všech účastníků. Tolik obecně architektonické soutěže. Teď k soutěži ve Velkém Meziříčí. V prvé řadě otevřeme soutěžní podmínky, kde najdeme 2 podmínky, podle kterých budou návrhy hodnoceny:

 


 

Zde je nutné věnovat pozornost bodu 2 – při překročení 50 mil Kč musí účastník soutěže toto zdůvodnit.

Mezi přílohami soutěžních podmínek najdeme i upřesňující podmínky zadání a tyto tedy musí být brány jako nedílná součást soutěžních podmínek:

 


 

 

 

Dále je součástí podmínek zadání i požadavek na grafickou část a průvodní zprávu:

 

 

Průvodní zpráva má obsahovat bilanční tabulku a propočet investičních nákladů dle podkladu P03, to je tento:

 

 

V pravém dolním rohu si povšimněme celkové výměry uvažovaných ploch.

Pojďme se podívat do průvodní zprávy týmu architekta Mikuláška.

Ve zprávě zveřejněné na stránkách města nenacházíme bilanční tabulku, která má být součástí. Pročpak asi nebyla doposud zveřejněna? Tým pana Mikuláška totiž nacenil pouhou polovinu náměstí, tím se vyhnul nutnosti zdůvodnit přesáhnutí částky 50 milionů Kč v případě, že by k němu došlo.

 


 

Podíváme-li se do protokolu o hodnocení návrhů, zjistíme, že jeden z autorů byl vyloučen z důvodu absence bilanční tabulky s argumentem, že není známa cena řešení. U týmu architekta Mikuláška ale konečná cena řešení taky není známa, přesto je připuštěn do soutěže. Pokud totiž použijeme ceny pro předláždění, které používá pan Cikán, tedy 1000 Kč/m2 znovupoužité dlažby (zhruba 5500m2) a dopočítáme zbývajících cca 3000m2 podle cen v tabulce, návrh pana Mikuláška je rázem o cca 15 milionů dražší a tedy přesahující 50 milionů Kč. Toto je první porušení principu rovnosti soutěžících.

Budeme-li číst dále, najdeme pasáž:

 

 

Jak je možné, že pánové Bílek a Salaš na tiskové konferenci konané před referendem tvrdí, že v této věci „zastupitelé vyloženě lžou“ a jsou schopní se u toho ještě nechat natočit na video? Návrh neobsahuje ani požadovaný počet míst, ani není náměstí dostupné pro návštěvníky, jak osvětluje porota v odpovědích soutěžícím, které, jak už jsme si řekli, jsou právně závazným dokumentem:

 

 

Toto je druhý případ porušení rovnosti soutěžících, podíváme-li se totiž opět do protokolu o hodnocení návrhů a k hodnocení poroty u návrhu pana Kotačky, dozvíme se toto:

 

 

Panu Mikuláškovi je však doporučena změna režimu dopravy dle doporučení dopravního specialisty:

 

  

Zde je zajímavá poslední věta, která prakticky popírá možnost užití terčíků v dlažbě a vznikne zde podobná silnice, jako nabízí tým paní Kadrmanové.

Další požadované body:

 • Požadujeme řešení umístění:
 • Kulturní akce krátkodobé – neřešeno.
 • Kulturní akce dlouhodobé (kulturní léto 2-3 měsíce) včetně definování podoby pódia a mobiliáře hlediště -podoba pódia a mobiliáře neřešena.
 • Trhy definovat podobu a místo pro každodenní užití v sezóně (cca 6 subjektů) – je zajímavé, že téměř všichni účastníci pochopili definování podoby jako definici podoby stánků, tým pana Mikuláška však zobrazuje pouze bílé „krabice“.
 • vymezení tržních ploch pro velké trhy (řemeslné, vánoční, farmářské, pouť) cca 5-10x ročně – neřešeno.
 • Vymezit místo pro vánoční strom.
 • Letní zahrádky (definovat podobu) - podoba není definována, není to možné vzhledem ke zvolenému černobílému vzhledu.
 • Pouť (umístění kolotočů) není limitujícím faktorem pro podobu řešení náměstí.
 • Pomník velkomeziříčské tragédie a jeho umístění není limitujícím faktorem pro podobu náměstí. Přehodnotit jak zajistit jeho důstojnou podobu společně s okolním funkčním využitím. Jak vidíme, je jedno, co se s pomníkem udělá, následně je nám ale podsouváno, že jeho ponechání na současném místě lépe akcentuje paměť místa.
 • Práce s vegetací – je jedno, co se stromy na náměstí udělá, následně je ale v hodnocení upřednostňován návrh, který ponechává stromy na stávajícím místě – třetí porušení rovnosti soutěžících.
 • Slavnostní osvětlení není řešeno.

V grafickém návrhu nenajdeme ani řešení širších vztahů v měřítku 1:5000 ani řezy v uvedeném měřítku 1:250, což samo o sobě nepovede k vyřazení ze soutěže, ale může být zohledněno při hodnocení, jak je stanoveno v bodě 9.1 soutěžních podmínek. Přes všechny výše označené nedostatky je však přezkušovatelem soutěžních návrhů, návrh pana Mikuláška označen bez věcných a obsahových vad a připuštěn k hodnocení porotou:

 

 

Zde vidíme další porušení principu architektonické soutěže ze strany poroty. Ta totiž nesmí hlasovat o ponechání návrhu nesplňujícího ať už požadavky zadavatele nebo požadavky na anonymitu v soutěži a na základě zprávy přezkušovatele návrh buď vyloučí, nebo pustí do posuzování.

Přestože i někteří účastníci soutěže poukazují na nesrovnalosti ve vedení soutěže, například komunikace na serveru Archiweb.cz mezi panem Kotačkou a panem Veličkou:

 

 

Přestože skupina 13 zastupitelů všechny tyto nedostatky předložila, jsou neustále obviňováni z vedení politického boje – tento argument si však vymyslel bývalý starosta z důvodu nedostatku argumentů jak odůvodnit svůj obrat v postoji o 180 stupňů a úplného vynechání diskuze nad všemi 3 oceněnými návrhy v zastupitelstvu. Nejprve diskuze vedla smířlivým tónem- zkusme ještě nad návrhem pana Mikuláška diskutovat, aby se následně změnila na musíme podepsat s prvním, je to v pravidlech architektonických soutěží. Jaké však je překvapení, když nic takového v žádném dokumentu od ČKA nenalezneme. Zajímavý je také přerod komunikace pana Veličky - od hledáte partnera, kterému můžete důvěřovat, k nutnosti podepsat s panem Mikuláškem. Následně se vyrojí myšlenka referenda, ve kterém bývalý starosta opět nutí k podpisu smlouvy s panem Mikuláškem. Proč takový nátlak? Vodítko můžeme najít v protokolu z jednání s panem Mikuláškem:

 

 

Pan Mikulášek navrhuje slevu 2%, ve smlouvě, kterou po velkém přemlouvání předložil bývalý starosta a která měla být v době předložení už podepsána, je však částka původní. Celkový rozdíl je 80 tisíc korun, celkem dost za jeden podpis smlouvy. Nebo je to naopak kvůli přenechání autorských práv k návrhu dalšímu architektovi, jak nastiňuje pan Velička na tiskové konferenci, opět natočené na video?

Zastupitelstvo tedy odmítá jak podpis smlouvy s panem Mikuláškem, tak také referendum bývalého starosty, které by v případě úspěchu znamenalo podpis smlouvy s panem Mikuláškem. Zde je zajímavé upozornění pana tajemníka, že může vzniknout občanská iniciativa požadující referendum. Ta také „spontánně“ vzniká.

Rekapitulace: pan Mikulášek měl celkem 3 možnosti návrh dopracovat do podoby, v jaké měl přijít do soutěže a stále mu v návrhu něco chybí. Kolik kol má jednokolová architektonická soutěž?

 

„Apolitická“ občanská iniciativa

Jak už bylo uvedeno v předchozím odstavci, prakticky ihned po ukončení jednání s panem Mikuláškem se spontánně dává dohromady občanská iniciativa. Ta o sobě od začátku tvrdí, že je apolitická. Co znamená apolitismus? Bez politické příslušnosti? Bez zájmu o politiku? Jaké je však překvapení, když se ukáže, že součástí této skupiny je také Petr Velička, aktivní politik za To pravé meziříčí, náhradník do současného zastupitelstva.

 

 

O jakém institutu architektonické soutěže to pan Bílek mluví? O tom, který je vypisován ČKA a který je částečně popsaný v předchozím odstavci a jehož metodiku můžeme nalézt na stránkách ČKA - www.cka.cz/cs/souteze/jak-pripravit-soutez/vzory-a-pravidla-soutezi, nebo o tom, co proběhlo ve Velkém Meziříčí? V těchto dvou přístupech je totiž rozdíl.

Daleko zajímavější je komunikace dalšího člena přípravného výboru s osobou spravující facebookový profil Toho pravého meziříčí:

 

 

Osoba spravující facebookový účet zde uvádí, že mají ještě něco v záloze, a jestli můžou s panem Pelíškem počítat na nějakou malou dobrovolnou výpomoc, kde každá ruka bude dobrá, tedy něco jako občanská iniciativa sbírající podpisy pro referendum? Tato komunikace probíhá měsíc před spontánním utvořením přípravného výboru.

Tato skupina nemůže být apolitická už z principu.

Na svém facebookovém profilu tato „iniciativa“ zveřejňuje informace neúplné nebo zavádějící, fotí se u besed na náměstí, na které chodí s katalogem k AS, ve kterém je návrh architekta Mikuláška už částečně dopracovaný a tvrdí, že je s tímto návrhem vše v pořádku, stejně jako se soutěží. Opět je zajímavý obrat komunikace z myslíme si, že to zastupitelé jen nepochopili, na jsou to naprostí hlupáci a zaslouží si vykopat politický hrob a zúčtovat s nimi. Členové iniciativy se chovají jako trollové naprosto neposlouchající druhou stranu, přestože neustále tvrdí, jak chtějí vyvolávat diskuzi, a nevidí nebo nechtějí vidět, že mluví o návrhu již dopracovaném, kdežto zastupitelé o návrhu tak, jak přišel do soutěže – tento je třeba posuzovat. Jejich zášť je cítit na každém kroku a rozumné argumenty se zcvrkly na jediný – vyhrál soutěž, je vítěz. Někteří z iniciativy se stylizovali do role bojovníků za demokracii, a přesto, že prohlašují, jak bojují proti fake news, sami je používají.

„Občanská“ iniciativa měla za úkol naprosto rozložit a rozdělit město, což se jim bezezbytku daří, vzápětí vstupuje do politiky pod značkou Společně VM a úmyslem město spojovat.

 

Architekt Velička

Pan Velička je vůbec zajímavou osobou v celé záležitosti. Ten si tu střihnul moderní pětiboj – sekretář soutěže, který zajišťuje celou agendu okolo soutěže, přezkušovatel soutěžních návrhů, který může přímo ovlivnit postup soutěžícího do soutěže (na základě jeho přezkoušení totiž porota vyloučí nebo připustí návrhy k posuzování), občanský aktivista požadující podpis smlouvy s panem Mikuláškem, politik za To pravé meziříčí a jediná kontaktní osoba s ČKA při řešení sporu. Posledního bodu využil pan Velička k pokusu o ovlivnění postupu zastupitelstva tím, že vydával zprávu Pracovní skupiny Krajinářsští architekti jako oficiální vyjádření ČKA, které dorazilo o cca 4 měsíce později.

 

 

Lze se tak domnívat, že pan Velička překročil zákon a dopustil se pokusu o podvod.

Opět je tu zajímavost, v předvolebním letáku TPM se objevuje fotka Petra Veličky jako autora kamenného kříže u Oslavice. Tento kříž je umístěný v prostoru plánované průmyslové zóny, kvůli čemuž i v Oslavici proběhl pokus o vyvolání referenda. Referendum v Oslavici vykazuje podobné znaky, jako referendum ve Velkém Meziříčí – lži, neúplné a zkreslené informace a totální dehonestace druhé strany, v tomto případě starosty Oslavice. Pan Velička si tak patrně celou záležitost s referendem natrénoval v Oslavici a následně přenesl do Velkého Meziříčí.

 

Kauza most

Most přes řeku Balinku se stal dalším jádrem sporu s „občanskou“ iniciativou. Přestože je připravován od roku 2014 pod 100% kontrolou Radovana Necida, nebyl jeho návrh nijak panem Veličkou připomínkován, naopak je jeho projekt samotným Necidem nazýván jako dobrý. zdarsky.denik.cz/zpravy_region/most-v-trebicske-ulici-radnice-zboura-je-spatne-prujezdny-20160916.html Po Necidově opuštění radnice se věci dávají do pohybu a památkáři vydávají zamítavé stanovisko k podobě mostu, přestože most není v MPZ a město potřebovalo jejich vyjádření k opravě parkovišť před mostem – k nim však žádné vyjádření nedostalo. Zhruba ve stejné době pan Velička natáčí se svou iniciativou o mostě video. Zhruba za půl roku, kdy má dojít k dlouho plánované rekonstrukci se opět aktivita pana Veličky a celé iniciativy zvyšuje, pan Velička si vyžádává stanoviska všech dotčených institucí a přes iniciativu rozjíždí další kolo lží a dehonestace zastupitelů, kteří i přestože používají stejné argumenty, jako Radovan Necid v článku, nejsou tyto argumenty přijímány. Je snad celá záležitost vyvolaná panem Veličkou, který u památkářů zajistil zamítavé stanovisko, jelikož u této realizace nebude TPM moci uplatňovat zásluhy? Budeme vyhazovat peníze za projekty jenom kvůli malichernému politikaření – Radovan Necid ve svém novoročním slovu zastupitele vyjádřil přesvědčení, že toho jeho kolegové za rok moc nedokáží, a tak hází klacky pod nohy?

Nejsme-li schopní poznat korupci, lži a manipulaci, která se schovává za líbivými hesly, a neověřovat si informace, jsme schopní rozhodovat v referendu a ve volbách?


Autor: zastupitel města

Publikoval: -red-

Čtěte také

4. 5. 2019 - Demolici dálničního nadjezdu sledovaly desítky lidí i televizní štáby

V sobotu 4. května za vydatného deště začala plánovaná demolice dálničního nadjezdu na Fajtův kopec.

30. 12. 2018 - V Meziříčí nastala doba dabová

Majitelé digitálních rádií si budou moci v nových regionech naladit terestricky všechny celoplošné stanice i tematické okruhy, které veřejnoprávní rozhlas vysílá.

10. 1. 2019 - Město má na účtech z pokut 25 milionů, letos se bude na dálnici opět měřit hned na třech místech

Úsekové měření na dálnici D1, které bylo spuštěno v loňském roce přináší do městské kasy nemalé finanční prostředky.

18. 3. 2019 - ZŠ Oslavická vás zve na rozjímání o odkazu Jana Amose

Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.


Komentáře ke článku


Facebook Twitter g+ Youtube
Nejnovější Nejdiskutovanější Nejčtenější

NovinyVM.cz - nezávislé internetové noviny pro Velké Meziříčí, mikroregion Velkomeziříčsko a kraj Vysočina.
Publikování nebo další šíření obsahu serveru NovinyVM.cz je bez písemného souhlasu ZAKÁZÁNO.
Pokud chcete informace o inzerci nebo napsat redakci - pište na email redakce@novinyvm.cz.
Příspěvky v sekci "Od Vás" nevyjadřují názor redakce, jejich obsah není redigován.
Redakce upřednostňuje rychlost zveřejnění a aktuálnost před gramaticky a slohově bezchybnými články.


Vytvořil Zdeněk Málek - Tvorba webových stránek | SEO by: Optimalizace pro vyhledávače

×

Váš prohlížeč blokuje reklamu

Vážený uživateli, jelikož jste naším pravidelným návštěvníkem, zvažte prosím vypnutí AdBlocku na této doméně.
Příjmy z reklamy nám umožňují nabízet čtenářům obsah zdarma.

V horním panelu prohlížeče klikněte na ikonku ruky na červeném pozadí a zvolte
“Nespouštět na stránkách na této doméně”. Děkujeme!

CONTENT: Hledáme STROJNÍKA
TOPlist