Dnes je 8. dubna 2020, svátek má Ema, zítra Dušan.
  • První asfaltová vrstva na střední části ulice Pod Strání položena.
  • Superúplněk nad Velkým Meziříčím.
  • Ulice Záviškova má po rekonstrukci kanalizace už nový chodník.
  • Oblíbené výletní místo u Tří křížů vypadá teď takto. Obdivovat město můžete přes plot. Více foto přineseme zítra.
  • Úsekové měření od dnešního dne hlídá povolenou rychlost 80km/h.

Století nestora hasičů v Kraji Vysočina Karla Herolda

ZPRÁVY - OSTATNÍ ZPRÁVY - 13. 8. 2019 - komentářů 0

foto: David Dvořáček.
Rodina, přátelé a desítky uniformovaných hasičů si v sobotu 10. 8. 2019 v Bazilice minor Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše ve Žďáru nad Sázavou 2 pietně připomnělo nedožit sté narozeniny osobnosti hasičstva Karla Herolda.


V prostorách zámku Kinských se 15. 8. 1919 narodil lesmistrovi Karlu a Aloisii Heroldovým. Slavnost započala nástupem čety praporečníků s hasičskými zástavami zúčastněných sborů. Bohoslužbu slova vedl R.D. Mgr. Pavel Rostislav Novotný, O.Praem., duchovní pro uniformované složky v rámci Brněnské diecéze, R.D. Mgr. Vladimír Vojtěch Záleský, trvalý jáhen a bývalý profesionální hasič Vladimír Lacina. Po úvodních obřadech seznámil s životem a prací jmenovaného starosta Bítešského okrsku Ludvík Zavřel. Po evangeliu byla slavnostně požehnána medaile, která byla u příležitosti tohoto výročí zhotovena a první dva kusy předány synům Karlovi a Pavlovi. Na závěr bohoslužby obdržel Ludvík Zavřel od duchovní služby Moravské hasičské jednoty plaketu sv. Floriána. Hrou na varhany a zpěvem provázel starosta okrsku Měřín Vladimír Sklenář s chotí Martinou. Následně se účastníci přesunuli na hřbitov na Jámské ulici, kde položili smuteční věnec. Tímto byl důstojně oslaven život a dílo člověka, který pro vysoce humání myšlenku „Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci“ žil.

 

Karel Herold se narodil ve středu 15. 8. 1919 v budově Zámku tzv. opatství ve 2. poschodí ve služebním bytě panství Zdeňko Radslava Kinského. V roce 1925 se stal žákem jednoty. Od svých 6 roků, když začal chodit do místní školy, která byla rovněž na druhém nádvoří Zámku, velmi pozorně sledoval činnost hasičského sboru a jeho členů. V roce 1927 ho zlákali do svých řad a již v červnu 1928 vítal v hasičském cvičném stejnokroji na náměstí Žďáru na Moravě prvního prezidenta Československé republiky T. G. Masaryka se stovkami dalších hasičů, kteří přijeli na tuto mimořádnou událost s celého okolí okresu. V roce 1937 bylo 50-ti leté trvání hasičského sboru a Karel Herold dovršil 18-ti let věku. A právě v této době mohl být teprve řádným členem dle stanov sboru. V roce 1941 převzal funkci trubače sboru. V roce 1943 se stal členem zásahové jednotky a v pravidelných nedělních cvičeních se postupně seznamoval s výcvikovým řádem. Přišla doba 40tých let, která poznamenala naší vlast fašistickou okupací. 8. 3. 1943 po utvoření zásahového družstva civilní obrany byl s ostatními 21 členy sboru reklamován na úřadě práce v Jihlavě proti totálnímu nasazení do Říše. Jako členu zásahové jednotky, byla v jeho rodinném domku zřízena „ohlašovna požáru a telefonní stanice“. Po osvobození v roce 1945 se schází na první výborové schůzi. V roce 1947 byl zvolen za člena výboru do funkce vzdělavatele. 20. 4. 1948 byl místním akčním výborem Národní fronty v Zámku-Žďáře zbaven této funkce a musel rezignovat. 1. 7. 1948 na základě odvolání u krajského akčního výboru Národní fronty v Brně, se po prošetření, vrátil do původního povolání u Hospodářského družstva a mlýna, jako účetní úředník. Nic ho od hasičské činnosti neodradilo.

 

V době od 27. 6. do 9. 7. 1949 byl povolán, aby absolvoval hasičský instruktorský kurz krajského učiliště požární ochrany v Brně pro nový cvičební řád. Jako instruktor pro výcvik prováděl nácviky v okrscích a po celém okrese Žďár na Moravě. V letech 1946 až 1954 plnil funkci jednatele sboru. Dne 30. 7. 1951 obdržel jmenovací dekret okresní hasičské jednoty Žďár na Moravě do funkce okrskového velitele pro pět hasičských sborů. Dne 25. 8. 1951 obdržel jmenovací dekret na funkci jednatele Československého svazu hasičstva okresu Žďár nad Sázavou. Od 1. 9. 1951 ukončil na vlastní žádost pracovní poměr jako účetní úředník Hospodářského družstva a mlýna ve Žďáru nad Sázavou a nastoupil v zaměstnání ve Žďárských strojírnách a slévárnách do nově tvořícího se závodního požárního sboru z povolání, jako velitel. Od roku 1950 pracoval mimo své zaměstnání také ve vyšších orgánech hasičstva na okrese Žďár nad Sázavou a kraje Jihlava. 28. 10. 1954 se mu dostalo první ocenění čestný odznak „Za příkladnou práci“ jako jeden z prvních na okrese.

 

Od 3. 9. do 29. 9. 1951 absolvoval v krajském učilišti požární ochrany v Jihlavě kurz požární ochrany II. stupně, jako první vyšší vzdělání v požární ochraně pro funkci na závodě Žďas. V roce 1952 byl zvolen na krajské konferenci v Jihlavě za člena krajského výboru a člena předsednictva Československého svazu hasičstva. V roce 1953 ho zvolila okresní konference Československého svazu hasičstva ve Žďáru nad Sázavou předsedou této organizace. V roce 1957 vykonával funkci okresního velitele dobrovolných hasičských sborů. Téhož roku, byl z této funkce uvolněn a zvolen do funkce krajského velitele Československého svazu hasičstva kraje Jihlava. V únoru 1958 v rámci třídní prověrky KSČ na závodě, byl politickými orgány odvolán z funkce velitele závodního požárního sboru z povolání. Bylo také rozhodnuto, že musí okamžitě skončit veškeré svoje aktivity v dobrovolném hasičstvu. Ze všech funkcí ve sboru, v okrese a kraji byl odvolán a stal se řadovým členem hasičstva. Na závodě Žďas byl přeřazen na manuální práci na pracoviště jako dělník strojní údržby.

 

Poněvadž v dobrovolném hasičstvu ve Žďáru nad Sázavou 2 - Zámku nepřestal aktivně pracovat, již za necelé dva roky, 25. 1. 1960 dostal jmenovací dekret rady městského národního výboru ve Žďáru nad Sázavou, která ho schválila za velitele sboru. V této funkci úspěšně pracoval 26 roků, tedy do roku 1986. Dekretem sboru dostal titul čestný velitel a byl zařazen mezi významné osobnosti sboru. V roce 1964 byl zvolen poslancem městského národního výboru, kde pracoval ve funkci předsedy komise pro ochranu veřejného pořádku a v jednom funkčním období také jako člen rady městského národního výboru ve Žďáru nad Sázavou. V roce 1968 na okresní konferenci Československého svazu požární ochrany ve Velkém Meziříčí byl plně rehabilitován a stal se okresním velitelem pro 272 sborů dobrovolných hasičů, jako dobrovolný neuvolněný pracovník. V roce 1972 byl znovu s rozhodnutí okresních orgánů z funkce okresního velitele odvolán, ačkoliv mu bylo předáno čestné uznání za vzorné plnění úkolů v této funkci. Tato funkce musela být obsazena členem KSČ.

 

Po šesti leté odmlce v roce 1978 okresní konference zvolila Karla Herolda organizačním referentem a členem předsednictva znovu. V roce 1987 na zasedání okresního výboru svazu požární ochrany v Měříně, ukončil svojí činnost po devíti letech spolu s dalšími 8 členy okresního výboru ve věku 68 roků. V roce 1982 přivítal společenskopolitické změny a aktivně se zapojil do dobrovolného hasičského hnutí na okrese Žďár nad Sázavou, téhož roku byl ustaven na SPO aktiv zasloužilých hasičů a vedoucím se stal Karel Herold. Tuto funkci zastával 20 roků. V roce 1996 - 1998 se jako člen pracovní skupiny okresního výboru pro historii hasičstva podílel na zpracování hasičské kroniky okresu Žďár nad Sázavou. Tato kronika navázala na kroniku zakladatele Moravského hasičstva v roce 1881 vydané Titen Krškou. V roce 1988 se tak mapuje historie hasičstva okresu Žďár nad Sázavou za další století. V roce 1993 - 1998 pracoval jako člen dozorčí rady Nadace pro podporu hasičského hnutí v ČR. Od prosince roku 2000 se stal členem rady zasloužilých hasičů Jihomoravského kraje, ve funkci zástupce vedoucího.

 

V této funkci přispěl k doplňování krajské kroniky Jihomoravského kraje s 97 fotografiemi zasloužilých hasičů ze 14 okresů kraje. V roce 2001 mu byl udělen diplom „Za úspěšnou činnost v radě ZH“ za dosažení dobrých výsledků v práci. Jako členu dozorčí rady nadace mu byla udělena u příležitosti 80-ti letých narozenin v roce 1999 „Cena Nadace pro podporu hasičského hnutí v ČR.“ V roce 2003 byl zvolen do funkce zástupce vedoucího zasloužilých hasičů Kraje Vysočina. V roce 2004 byl jmenován dekretem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska do funkce člena Aktivu zasloužilých hasičů. I přes několika letou diskriminaci jeho osoby v zaměstnání a veřejné práci pro dobrovolné hasičstvo totalitním režimem, se zúčastnil několika celostátních sjezdů a krajské konference hasičstva. Od 1. 12. 2001 až 31. 12. 2004 zpracoval a vydal památník zasloužilých hasičů okresu ve spolupráci s manželkou. V roce 2006 vydal další památník zasloužilých členů „In memoriam“ v počtu 60-ti kusů.

 

V roce 2003 jako nestor hasičstva založil ve sboru dobrovolných hasičů ve Žďáru nad Sázavou 2 - Zámek družstvo veteránů, které vystupovalo s historickou technikou na okrskových soutěžích, kde Karel Herold vystupoval ve funkci velitele. V roce 2006 se také zúčastnil 3. Evropských a 6. Krajských závodů koněk na Mezinárodní soutěži v Polském Cichowo. Po dlouhou řadu let se věnoval rozsáhlé komentátorské činnosti na soutěžích, při oslavách sborů v ukázkách hasičstva v okrese, v kraji a České Republice. Touto činností se zabýval od roku 1954 do roku 1983. Organizačně zabezpečoval setkání zasloužilých členů v okrese, kraji Vysočina a v Jihomoravském kraji po dobu 20-ti roků. Prováděl poslední pohřební rozloučení od 50-tých let minulého stolení na všech úrovních hasičstva - celkem 168. Za 85 roků aktivního členství v hasičském hnutí v České republice se mu dostalo řada ocenění ve formě všech vyznamenání a řádů, pamětních listů, pamětních medailí, čestných uznání okresu, kraje a ústředí. Z nejvýznamnějších uvádím: v květnu 1984 jako první v okrese Žďár nad Sázavou přebírá medaili Zasloužilý člen SPO. V roce 1996 jako třetí v pořadí v okrese Žďár nad Sázavou přebírá „Řád Sv. Floriána“. V roce 1999 dostává výběrové vyznamenání k 80. rokům životního výročí. Byla to „Cena Nadace pro podporu hasičského hnutí v ČR“. 8. 8. 2004 mu byla udělena na hradě Bouzov Medaile Hasičského záchranného sboru náměstkem ministra vnitra.

 

V roce 2008 mu byl udělen na shromáždění starostů OSH v Přibyslavi „Záslužný řád Českého hasičstva“, v pořadí číslo 3.

Celkem získal během své celoživotní hasičské činnosti:

24 odznaků odbornosti a osvědčení,

59 vyznamenání a plaket,

72 pamětních listů a čestných uznání.

Celkem se zúčastnil 695 akcí, byli to akce VV OSH, sportovní soutěž požárních družstev, hra Plamen, oslavy SDH, aktivy zasloužilých hasičů okresu Žďár nad Sázavou, Kraje Vysočina, besedy se Zasloužilými členy, návštěvy nemocných, pohřební rozloučení atd. Na všechny tyto akce byl řádně pozván.


Autor: Kolektiv autorů

Publikoval: -kas-

Fotogalerie

dsc03656.jpg  dsc03657.jpg  dsc03658.jpg  dsc03659.jpg  dsc03660.jpg  dsc03661.jpg  dsc03663.jpg  dsc03665.jpg  dsc03667.jpg  dsc03668.jpg  dsc03670.jpg  dsc03674.jpg  dsc03675.jpg  dsc03677.jpg  dsc03680.jpg  dsc03684.jpg  dsc03689.jpg  dsc03691.jpg  dsc03692.jpg  dsc03695.jpg  dsc03700.jpg  dsc03704.jpg  dsc03707.jpg  

Čtěte také

17. 1. 2020 - Jiří Boháč teatender alias čajový specialista

Jsem vicemistr světa v přípravě nealkoholických drinků při Světové barmanské asociaci (International Bartenders Association) a průkopníkem nové gastronomické odbornosti, tzv. teatender – ta postupně roste na úroveň sommeliérů, barmanů a baristů.

2. 10. 2019 - Svatováclavské posvícení v rakouské Vídni proběhlo v režii Kraje Vysočina

Zahradu a společenské prostory Velvyslanectví ČR ve Vídni ve čtvrtek 26. září 2019 oživil již 21. ročník Svatováclavského posvícení. Letos se v jeho rámci představili hosté z Vysočiny v čele s hejtmanem...

3. 10. 2019 - Počet čerpacích stanic se poprvé přehoupl přes 4 000

Síť čerpacích stanic v Česku se letos opět rozrostla. Ubylo těch standardních a přibývají plnicí stanice CNG.

30. 3. 2020 - Doporučení k nošení respirátorů a roušek (ústenek) a doporučené třídy ochrany pro vybrané profese

Světová zdravotnická organizace (WHO) vydala několik materiálů, ve kterých podrobně informuje o používání ochranných prostředků a opatření v souvislosti s ochranou před nákazou a šířením COVID - 19. V tomto doporučení shrnujeme...


Komentáře ke článku


Facebook Twitter g+ Youtube
STAVBY CHALUPA
Nejnovější Nejdiskutovanější Nejčtenější

NovinyVM.cz - nezávislé internetové noviny pro Velké Meziříčí, mikroregion Velkomeziříčsko a kraj Vysočina.
Publikování nebo další šíření obsahu serveru NovinyVM.cz je bez písemného souhlasu ZAKÁZÁNO.
Pokud chcete informace o inzerci nebo napsat redakci - pište na email redakce@novinyvm.cz.
Příspěvky v sekci "Od Vás" nevyjadřují názor redakce, jejich obsah není redigován.
Redakce upřednostňuje rychlost zveřejnění a aktuálnost před gramaticky a slohově bezchybnými články.


Vytvořil Zdeněk Málek - Tvorba webových stránek | SEO by: Optimalizace pro vyhledávače

×

Váš prohlížeč blokuje reklamu

Vážený uživateli, jelikož jste naším pravidelným návštěvníkem, zvažte prosím vypnutí AdBlocku na této doméně.
Příjmy z reklamy nám umožňují nabízet čtenářům obsah zdarma.

V horním panelu prohlížeče klikněte na ikonku ruky na červeném pozadí a zvolte
“Nespouštět na stránkách na této doméně”. Děkujeme!

CHYTKA s.r.o. - Přijmeme SVÁŘEČE
TOPlist