Dnes je 14. července 2020, svátek má Karolína, zítra Jindřich.
 • Uprostřed okružní křižovatky Třebíčská-Hornoměstská se porouchalo vozidlo.
 • Na dálnici D1 u Velkého Meziříčí se na kilometru 143 až 132 ve směru na Prahu tvoří kolona
 • Most přes řeku Oslavu dostal nový nátěr.
 • V Čechákách v pondělí probíhala prořezávka akátů.
 • V Čechákách v pondělí probíhala prořezávka akátů.

Bioplynka na Třebíčské zatím nebude, už květnu se má stavět jiná u Jestřábce

ZPRÁVY - VELMEZOVKY - 15. 4. 2013 - komentářů 0

Bioplynová stanice má stát u odbočky na Hrbov z hlavní silnice II/602 na Jihlavu.
Bioplynová stanice má stát u odbočky na Hrbov z hlavní silnice II/602 na Jihlavu.

Stavební odbor Krajského úřadu po několika měsíčním přezkoumání všech skutečností na konci března zrušil původní územní rozhodnutí na umístění bioplynové stanice ve Velkém Meziříčí. Zároveň nařídil přezkumné řízení, neboť shledal v původním rozhodnutí z listopadu 2012 pochybení. Mezitím stejná společnost připravuje výstavbu další bioplynové stanice s pracovním názvem Jestřábec.


Rozhodnutí kraje k bioplynové stanici ve Velkém Meziříčí vám bohužel nemůžeme nabídnout, protože koluje pomocí datových schránek pouze k účastníkům řízení. O situaci kolem BPS Velké Meziříčí se diskutovalo na minulém setkání se starostou. Více v krátkém audio záznamu:

 

 

Setkání se starostou [4.4.2013]

 


Tisková konference [12.4.2013]

 

Projekt bioplynové stanice Jestřábec má za sebou zjišťovací řízení KÚ Kraje Vysočina, ve kterém jsou uvedeny velmi zajímavé informace:

 

Kapacita (rozsah) záměru:

Tepelný výkon (1177 + 883 kW)

Elektrický výkon (1189 + 888 kW)

 

Záměr je navržen na „zelené louce“ bez přímé návaznosti na zemědělský areál při sjezdu z dálnice D1 (km 141) jižně od zastavěného území obce Lavičky mezi komunikací II/602 a komunikaci III/0027 (vede do Velkého Meziříčí, místní část Hrbov). Bioplynová stanice bude ročně zpracovávat 8 000 tun travní siláže, 24 160 tun kukuřičné siláže, 5 000 tun GPS, 4 000 tun hovězí kejdy. Z hlediska stavebních objektů je stavba členěna následovně: budova fermentoru s hlavním technologickým zařízením (užitný objem 2 x 2496 m3), jímka na tekuté substráty (předjímka o celkové kapacitě 150 m3) kombinovaná s výdejní plochou koncového skladu (celkový objem 9987 m3), transformátorová a předávací stanice, sekundární fermentor (celkový objem 2880 m3), retenční nádrž s kapacitou cca 150 m3, požární nádrž. Záměr zahrnuje též vytápěcí systém, odsiřovací zařízení, inženýrské sítě, dopravní a manipulační plochy, oplocení. Pro využití tepla vznikajícího při provozu kogenerační jednotky bude výhledově v areálu bioplynové stanice vybudován objekt pro separaci digestátu a výrobu pelet (jedná se o samostatný projekt). Dle vyjádření příslušného stavebního úřadu je vydán Územní plán Lavičky, kde je předmětný pozemek zařazen do zastavitelné plochy Z12 s funkčním využitím 2VV: lehká výroba, služby a sklady a částečně do zastavitelné 13 plochy s funkčním využitím 3 VV: lehká výroba, služby a sklady.

 

Umístění: kraj: Vysočina

obec: Lavičky

kat. území: Lavičky

Zahájení: předpoklad květen 2013

Dokončení: předpoklad listopad 2013

Oznamovatel: bc energy s.r.o., Tyršova 258, 664 42 Modřice

 

Obec Lavičky nemá žádné námitky proti zaslanému oznámení a netrvá na posuzování záměru dle zákona. Uvádí, že postačí ošetřit vliv záměru na životní prostředí v následných správních řízeních (např. územní a stavební řízení).

 

Městys Měřín uvádí, že s ohledem na další zvýšení dopravní zátěže přes městys Měřín vyslovila Rada městyse svým usnesením RM 5-8-13 se stavbou rozhodný nesouhlas.

 

Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí se vyjádřil z hlediska:

 • ochrany ovzduší (nemá připomínek, nepožaduje další posuzování dle zákona),
 • ochrany přírody a krajiny (nemá připomínek, nepožaduje další posuzování dle zákona),
 • odpadového hospodářství (nemá připomínek, nepožaduje další posuzování dle zákona),
 • ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa (nemá připomínek, nepožaduje další posuzování dle zákona),
 • ochrany zemědělského půdního fondu (nemá připomínek, nepožaduje další posuzování dle zákona),
 • vodního hospodářství (nemá připomínek, nepožaduje další posuzování dle zákona).

 

K ochraně krajinného rázu je příslušný Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, který k oznámení neuplatnil připomínky.

 

Vypořádání příslušným úřadem

V oznámení je uvedeno, že siláže se budou přivážet na velkokapacitních vozech a budou přímo sklápěny do zařízení pro navážení substrátu. Dodávka bude průběžná s cca 4 příjezdy a 4 odjezdy nákladních automobilů nebo traktorů denně. Hovězí kejda bude navážena taktéž průběžně, celoročně do předjímky (cca 4 příjezdy a 4 odjezdy nákladních automobilů nebo traktorů denně). Odvoz digestátu na pole ke hnojení bude realizován pomocí cisternových traktorových přívěsů, případně pomocí cisternových nákladních automobilů nebo traktorů (cca 30 příjezdů a 30 odjezdů nákladních automobilů nebo traktorů denně). V hlukové a rozptylové studii je zhodnocen stav s maximální dopravní zátěží, která bude spojena s odvozem digestátu (bude vyvážen v průběhu dubna, května, října - 34 příjezdů a 34 odjezdů nákladních automobilů nebo traktorů denně). Dle celostátního sčítání dopravy z roku 2010 byl na komunikaci II/602 (sčítací úsek 6-0100) zjištěn průjezd 5324 vozidel/24 hod. z toho 942 těžkých nákladních vozidel (zdroj www.rsd.cz). V tomto západním směru je dle kartogramu dopravy (str. 38 oznámení) odhadováno 30 % odvozu digestátu. Intenzita dopravy byla rovněž dle metodických koeficientů přepočtena na výhledový rok 2015. Ke snížení intenzity dopravy přispěje výhledově samostatným projektem řešený objekt k sušení digestátu a k výrobě peletek.

 

Jelikož v oznámení není uvedeno odkud budou vstupní suroviny zajištěny (pouze kým – EUROFARMS, s.r.o.), upřesnil oznamovatel na výzvu příslušného úřadu lokality, odkud budou suroviny pro bioplynovou stanici Jestřábec dováženy (bude se jednat o lokality Řehořov a Heroltice s tím, že návoz bude probíhat po dálnici D1). Výjimkou bude návoz kejdy, který nebude zajištěn od společnosti EUROFARMS s.r.o. z lokalit Heroltice a Řehořov, což bylo příslušným úřadem ověřeno u zástupce společnosti EUROFARMS s.r.o.

 

Občanské sdružení na ochranu přírody a krajiny ve městě Velké Meziříčí a jeho blízkém okolí uvádí výhrady ke zvýšené dopravní zátěži přes město Velké Meziříčí, a to i v souvislosti s jinou bioplynovou stanicí ve městě Velké Meziříčí (pozn. má stejného oznamovatele jako bioplynová stanice Jestřábec). Ve vyjádření občanské sdružení uvádí: Vzhledem k tomu, že město Velké Meziříčí slouží vlastně jako obchvat dálnice D1, tak jakákoliv zvýšená dopravní zátěž působí velké problémy, nejen dopravní, ale také zdravotní, velká nemocnost občanů města s dýchacími cestami. Dne 26.3. probíhalo jednání zastupitelstva města Velké Meziříčí, kde mimo jiné byla projednávána nezbytnost oprav stávajících komunikací ve městě. To všebude zpomalovat a ještě více zahušťovat dopravu a navíc k tomu ještě navážení materiálu dodvou bioplynových stanic. Ve vyjádření občanské sdružení dále zmiňuje dotační politiku státu pro obnovitelné zdroje energie a s tím související ekonomické zatížení obyvatel. V závěru občanské sdružení uvádí, že je proti výstavbě bioplynové stanice Jestřábec. Požadavek na další posuzování nebyl uplatněn.

 

Vypořádání příslušným úřadem

 

Z hlediska ochrany veřejného zdraví je příslušným orgánem Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, jejíž vyjádření je bez připomínek. Dotační politika státu pro obnovitelné zdroje energie a s tím související ekonomické zatížení obyvatel, které občanské sdružení rovněž zmiňuje jsou mimo rozsah posuzování (§ 2 zákona).

 

K ostatním připomínkám příslušný úřad uvádí: Zpracovatelkou oznámení je odhadováno, že denní navážení vstupních surovin pro bioplynovou stanici Jestřábec bude vyžadovat cca 16 průjezdů těžkých nákladních vozidel. Jelikož v oznámení není uvedeno odkud budou vstupní suroviny zajištěny (pouze kým – EUROFARMS, s.r.o.), byly z důvodu potřeby vyloučení či potvrzení souběhu dopravního zatížení u obou bioplynových stanic, na výzvu příslušného úřadu oznamovatelem upřesněny lokality, odkud budou suroviny pro bioplynovou stanici Jestřábec dováženy (bude se jednat o lokality Řehořov a Heroltice s tím, že návoz bude probíhat po dálnici D1). Výjimkou bude návoz kejdy (cca 4 příjezdy a 4 odjezdy nákladních automobilů nebo traktorů denně), který nebude zajištěn od společnosti EUROFARMS z lokalit Heroltice a Řehořov, což bylo příslušným úřadem ověřeno u zástupce společnosti EUROFARMS s.r.o. Ohledně odvozu digestátu je na str. 38 oznámení uveden kartogram dopravy, kde je odhadováno, že východním směrem po silnici II/602 bude odváženo 10 % digestátu, tj. cca 3 příjezdy a 3 odjezdy nákladních automobilů nebo traktorů denně (bude vyvážen v průběhu dubna, května, října). Dle celostátního sčítání dopravy z roku 2010 byl na komunikaci II/602 (sčítací úsek 6-0117) zjištěn průjezd 12255 vozidel/24 hod. z toho 1320 těžkých nákladních vozidel (zdroj. www.rsd.cz). Intenzita dopravy byla rovněž přepočtena na výhledový rok 2015. Ke snížení intenzity dopravy přispěje výhledově samostatným projektem řešený objekt k sušení digestátu a k výrobě peletek.

 

V souvislosti s bioplynovou stanicí Velké Meziříčí, na kterou není dosud vydané pravomocné stavební povolení, ověřil příslušný úřad, že nedošlo ke změně návozních a dovozních směrů, tj. nedošlo ke změně údajů uvedených v oznámení na bioplynovou stanici Velké Meziřičí a nadále se jedná o obce jižně a jihozápadně od Velkého Meziříčí, kde tudíž s ohledem na lokalizaci stavby bioplynové stanice při jihozápadním okraji města Velké Meziříčí není důvodné zajíždět mimo tuto okrajovou část města.

 

ZÁVĚR:

Záměr „Bioplynová stanice Jestřábec“ naplňuje dikci bodu bodu 3.1 (zařízení ke spalování paliv o jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 MW), avšak nedosahuje limitních hodnot dle § 4 odst. 1 písm. d) zákona. K tomuto podlimitnímu záměru bylo dne 12.3.2013 sděleno, že záměr podléhá zjišťovacímu řízení. Na základě zjišťovacího řízení provedeného dle kritérií uvedených v příloze 2 zákona, přihlédnutí k povaze, rozsahu, umístění záměru a obdrženým vyjádřením došel příslušný úřad k závěru, že záměr

 

„ Bioplynová stanice Jestřábec „

 

nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona

 

 

infomrace jsou čerpány z úřední desky KÚ Kraje Vysočina - fr18.pdf


Autor: připravila redakce NovinyVM.cz

Publikoval: -kas-

Čtěte také

17. 4. 2020 - ZUŠka plánuje obnovit výuku 11. května

Vážení rodiče, protože vláda svým rozhodnutím ze dne 14.4.2020 umožnila výuku na ZUŠ od 11.5. 2020 individuální formou ( výuka HO) a od 25.5. 2020 skupinovou formou do 5 žáků ve skupině...

25. 2. 2020 - Aktuálně: Zastupitelstvo odvolalo radní i starostu

Na dnešním zasedání zastupitelstva došlo k pádu stávající koalice ČSSD, KDU-ČSL, Meziříčské fórum a ANO 2011.

11. 6. 2020 - Informační centrum prodává nové jízdní řády

Informace o veškerých autobusových a vlakových spojích naleznete v Turistickém a informačním centru VM v budově přízemí radnice.

2. 3. 2020 - Od pondělí 2. března platí v Nemocnici sv. Zdislavy Mostiště zákaz návštěv na všech odděleních

Z důvodu aktuální epidemiologické situace zakazuje Nemocnice sv. Zdislavy, a.s. návštěvy u pacientů na všech odděleních.


Komentáře ke článku

Počet komentářů 11.

[1] Vložil: jeden dva, 15.4.2013, 20:37:57
Nevím jak jste na to přišli, ale Krajský úřad žádné územní rozhodnutí nezrušil Máte asi nějaké špatné informace
[2] Vložil: -red NVM.cz-, 15.4.2013, 20:43:41
K článku byl přidán audio záznam ve kterém uslyšíte, že bylo uzemní rozhodnutí zrušeno. Informaci o zahájení přezkumného řízení a dalších krocích znovu potvrdil starosta na tiskové konferenci v pátek 12. dubna. Je však možné, že běží odvolací lhůta, proto ještě není zřejmě rozhodnutí o zrušení pravomocné.
[3] Vložil: jeden dva, 16.4.2013, 10:22:00
musíte si to přečíst celé bylo zahájeno jenom přezkumné řízení, nikdo nic nezrušil musíte si zjistit veškeré informace, ne, že jen nějaká babka povídala
[4] Vložil: M.Benešová, 16.4.2013, 11:22:23
k ad2/Co tedy přesně starosta na té tiskovce řekl, mohli byste to zde zveřejnit? Občany to zajímá. Předem děkuji!
[5] Vložil: M.Benešová, 17.4.2013, 08:12:19
Opětovně děkuji redakci NovinyVM za zveřejnění!
[6] Vložil: občan, 18.4.2013, 18:32:08
Asi největší výhodu budou mít rybáři.Lalůvky budou překrmené,s......a.Čistička asi nebude,jako součást,takže přepad půjde kam?Rybám.Brzy přijede televize,a zjistí,kdo si namastil.Oni už ví,jak na ně.Hlavně aby neutíkali před kamerou,jak můžeme vidět v podobných kauzách.
[7] Vložil: občan z V.M., 21.4.2013, 11:53:57
Starosta a celé volené osazenstvo radnice je v tomto projektu začleněno nějakou osobní odměnou. Nedokážu si to vysvětlit jinak, protože by už dávno museli s "investorem" vyběhnout. Je to úplná hloupost stavět bioplynku na hranici města a ještě na zelené louce. Zažízení tohoto typu se staví v blízkosti družstev, kde se kejda a ostaní produkty pro provoz stanice vyskytují a nemusí se tak tisíce tun materiálu převážet. Celé je to naprostá páchnoucí
blbost.
[8] Vložil: rejpal, 24.4.2013, 20:35:50
Dneska jsem projížděl kolem.Je zaseto.To se bude zaorávat?Nakonec,čemu se divit.Vládne ODS.
[9] Vložil: doktor, 26.4.2013, 22:45:28
to občan z VM: Ne všichni, jenom někteří.... Protože jinak tenhle nesmysl nelze pochopit.
[10] Vložil: občan2, 12.5.2013, 10:11:36
Koukám že tady někteří netuší co to vlastně BPS je Nechápu proč mají jít s....y do rybníků. BPS žádný přepad nemá a nemá tam ani co odtékat do rybníků. Další fáma některých lidí kteří ant netuší co to BPS je
[11] Vložil: Obcan, 28.3.2014, 14:37:44
Je zarážející, že bioplynová stanice ve Velkém Meziříčí za agrochemickým podnikem, která se začala stavět až v druhé polovině roku 2013, má udělenou licenci na výrobu elektřiny od Energetického regulačního úřadu k 31.12.2012, kdy byly ještě velice výhodné výkupní ceny elektřiny! Je otázkou, kdo byl uplacen na radnici ve Velkém Meziříčí a na Energetickém regulačním úřadě? Proč už někdo z občanů, kteří psali otevřený dopis starostovi a psali petice, že nesouhlasí s bioplynkou ve Velkém Meziříčí, nepodali stížnost na Energetický regulační úřad o odebrání licence nebo alespoň přezkumné řízení o udělení licence? Důkaz o vydání licence k 31.12.2012:(stačí nakopírovat níže uvedený internetový odkaz do adresního řádku Vašeho prohlížeče) licence.eru.cz/detai…
Diskuse uzavřena.

Facebook Twitter g+ Youtube
Hliniště - byty k prodeji
Nejnovější Nejdiskutovanější Nejčtenější

NovinyVM.cz - nezávislé internetové noviny pro Velké Meziříčí, mikroregion Velkomeziříčsko a kraj Vysočina.
Publikování nebo další šíření obsahu serveru NovinyVM.cz je bez písemného souhlasu ZAKÁZÁNO.
Pokud chcete informace o inzerci nebo napsat redakci - pište na email redakce@novinyvm.cz.
Příspěvky v sekci "Od Vás" nevyjadřují názor redakce, jejich obsah není redigován.
Redakce upřednostňuje rychlost zveřejnění a aktuálnost před gramaticky a slohově bezchybnými články.


Prodávejte on-line na kvalitním a responzivním e-shopu.

×

Váš prohlížeč blokuje reklamu

Vážený uživateli, jelikož jste naším pravidelným návštěvníkem, zvažte prosím vypnutí AdBlocku na této doméně.
Příjmy z reklamy nám umožňují nabízet čtenářům obsah zdarma.

V horním panelu prohlížeče klikněte na ikonku ruky na červeném pozadí a zvolte
“Nespouštět na stránkách na této doméně”. Děkujeme!

Horácké VM vás zve na Závody do vrchu do Náměště nad Oslavou
TOPlist