ROTANA: Hledáme nové posily do týmu
Dnes je 23. června 2021, svátek má Zdeňka, zítra Jan.
 • Rozšiřování městského hřbitova na Karlově pokračuje. Nově i výsadbou zeleně.
 • Začalo frézování pásu středu vozovky na ulici Nad Gymnáziem. Objízdná trasa vede po Bezděkově, Čechově a Gen. Jaroše. Objížďka nad hřbitovem na Karlově v současné době není možná z důvodu opravy této cesty.
 • Firma Colas se pustila do opravy cest nad hřbitovem a do zahrádkářské oblasti vpravo nad železničním viaduktem. Více foto na našem Facebooku.
 • Akce Kola pro Afriku se letos setkala s nižším zájmem než loni, i přesto se nějaká jízdní kola podařilo nashromáždit.
 • Co a jak do budoucna čeká naše město se dnes v kině dozvěděli všichni, kteří přišli na veřejné projednání integrovaného plánu rozvoje města.

Informace o přijímačkách na gymnázium a na Světlou + kapacity oborů

ZPRÁVY - VELMEZOVKY - 18. 5. 2020 - komentářů 0

HŠ Světlá a SOŠŘ VM
HŠ Světlá a SOŠŘ VM
Gymnázium Velké Meziříčí.

Přijímací řízení proběhne na středních školách 8. a 9. června 2020.


Aktuální informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2020/2021

 

Gymnázium Velké Meziříčí

 

Předpokládáme, že ke studiu bude přijato 30 žáků do čtyřletého studia a 30 žáků do osmiletého studia.
Jednotnou přijímací zkoušku do čtyřletého i osmiletého studia budou tvořit:

 • písemný test z českého jazyka a literatury (70 minut)
 • písemný test z matematiky (85 minut)

Na GVM bude navíc přihlédnuto k prospěchu na ZŠ a u čtyřletého studia i k výrazným studijním úspěchům (olympiády, soutěže).

Termíny jednotných přijímacích zkoušek jsou nově stanoveny takto:

 • Čtyřleté studium: pondělí 8. června 2020
 • Osmileté studium: úterý 9. června 2020
 • Náhradní termín pro čtyřleté i osmileté studium: úterý 23. června 2020

Více informací a podrobností v pdfpřiloženém souboru.

 

Aktuální informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2020/2021

 

Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí

 

1. kolo přijímacího řízení se koná v termínu:

 • pro obory vzdělání s maturitní zkouškou – Hotelnictví a Obchodní akademie a Podnikání
  1. kolo - řádný termín konání jednotné přijímací zkoušky - 8. června 2020
  náhradní termín konání jednotné přijímací zkoušky - 23. června 2020
 • pro obory vzdělání s výučním listem - skupiny H - 17. dubna 2020

 

Na základě § 6 zákona č. 135/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů se koná jednotná přijímací zkouška ve školním roce 2019/2020 pouze v jednom termínu. Uchazeč bude konat jednotnou přijímací zkoušku na škole, kterou uvedl na přihlášce v prvním pořadí (v případě, že na prvním místě neuvedl žádnou školu nebo uvedl školu, na které se hlásí do učebního oboru, bude konat zkoušku na škole uvedené v prvním pořadí.

 

Pozvánku k přijímací zkoušce zašle ředitelka školy nejpozději 10 pracovních dní před termínem jednotné přijímací zkoušky, tj. nejpozději v pondělí 25. května 2020 a 9. června 2020 pro náhradní termín zkoušky. Součástí pozvánky budou zároveň i organizační pokyny k Ochraně zdraví související s epidemií koronaviru SARS CoV-2.

Nejpozději 16. června 2020 ředitelka školy vyvěsí na veřejně přístupném místě ve škole a zároveň způsobem umožňující dálkový přístup pořadí přijatých uchazečů pod registračním číslem.

 

Termín pro odevzdání zápisových lístků pro obor Hotelnictví a zároveň osobních dotazníků pro obor Podnikání je stanoven na 5 pracovních dnů po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tj. do 23. června 2020.

 

2. kolo a následující kola přijímacího řízení budou stanoveny dle naplněnosti oborů po 1. kole přijímacího řízení.

U všech oborů vzdělání s výučním listem skupiny E a H a u oboru vzdělání s maturitní zkouškou Hotelnictví musí být přihlášky potvrzené od lékaře.

Do všech oborů vzdělání s výučním listem skupiny E a H budou uchazeči přijímáni bez přijímacích zkoušek.

 

2. Maximální kapacita oborů vzdělání pro školní rok 2020/2021

 

Název oboru
(Název ŠVP)* 
Kód Forma Délka Způsob ukončení KapacitaPočet tříd
Hotelnictví
(Hotelnictví a turismus Velké Meziříčí) 
65-42-M/01  denní  4 roky  Maturitní zkouška  60 žáků 2
Obchodní akademie
(Obchodní akademie Velké Meziříčí) 
63-41-M/02  denní  4 roky  Maturitní zkouška  30 žáků 1
Podnikání  64-41-L/51  denní  2 roky  Maturitní zkouška  30 žáků 1
Podnikání  64-41-L/51  dálková  3 roky  Maturitní zkouška  30 žáků 1
Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)  23-68-H/01  denní  3 roky Výuční list  15 žáků 0,5
Elektrikář  26-51-H/01  denní  3 roky  Výuční list  15 žáků 0,5
Elektromechanik pro zařízení a přístroje 
(Výtahář)
26-52-H/01  denní  3 roky  Výuční list  15 žáků 0,5
Zemědělec-farmář 41-51-H/01 denní 3 roky Výuční list 15 žáků 0,5
Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 denní 3 roky Výuční list 40 žáků 1,5
Kuchař-číšník 65-51-H/01 denní 3 roky Výuční list 30 žáků 1
Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01 denní 3 roky Výuční list 10 žáků 0,5

* Název školního vzdělávacího programu pokud se liší od názvu oboru

 

3. Kritéria přijímacího řízení

Obory vzdělání s maturitní zkouškou skupiny M:

 • Hotelnictví
 • Obchodní akademie

Obory vzdělání s maturitní zkouškou skupiny L (pro absolventy tříletých oborů vzdělání s výučním listem skupiny H):

 • Podnikání – denní forma
 • Podnikání – dálková forma

Obory vzdělání s výučním listem skupiny H:

 • Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)
 • Elektrikář
 • Elektromechanik pro zařízení a přístroje (Výtahář)
 • Zemědělec – farmář
 • Opravář zemědělských strojů
 • Kuchař - číšník

 

Obory vzdělání s výučním listem skupiny E:

 • Stravovací a ubytovací služby

Způsob hodnocení osob, které splňují podmínky pro nekonání testu z českého jazyka a literatury (osoby jak s cizím, tak českým státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, ale již nikoli v zahraničních školách působících v ČR). Podle § 20 odst. 4 školského zákona s využitím § 14 vyhlášky škola u těchto uchazečů ověří pohovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání (§ 20 odst. 4 věta druhá školského zákona).

Ředitelka školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky osob, které nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, vytvoří ve spolupráci s Centrem pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání nebo zaměření podle školního vzdělávacího programu. Redukované hodnocení nebude obsahovat výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 60d odst. 3 školského zákona.

 

4. Závěrečná ustanovení

Přijímací komise jmenovaná ředitelkou školy pro přijímací řízení na školní rok 2020/2021 zpracuje výsledky přijímacího řízení v protokolu potvrzeném členy komise.

Ředitelka školy zveřejní na veřejném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to v souladu s právními předpisy, které se týkají ochrany osobních údajů:

a) pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení
b) přehled přijatých a nepřijatých uchazečů
c) kritéria přijímacího řízení

Pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče odešle ředitelka školy po vyhodnocení přijímacího řízení uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče bez zbytečného odkladu.

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí po oznámení rozhodnutí o přijetí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v daném oboru vzdělání odevzdáním zápisového lístku. Zápisový lístek musí být odevzdán ředitelce školy nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v daném oboru vzdělání, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v daném oboru vzdělání.

Ustanovení ohledně zápisového lístku se netýká uchazečů o nástavbové studium (novela § 60a odst. 1 školského zákona). Uchazeč o nástavbové studium odevzdá do 5 pracovních dní vyplněný osobní dotazník.

 

Ve Velkém Meziříčí 14. 5. 2020

Mgr. Stanislav Svoboda
předseda přijímací komise

Schváleno ředitelkou školy dne 13. 5. 2020.

Mgr. Marie Paľovová
ředitelka školy


Autor: připravila redakce NovinyVM.cz

Publikoval: -kas-

Čtěte také

17. 11. 2020 - Jak to bude od středy s nákupy v marketech BILLA, PENNY, KAUFLAND?

Již 18. listopadu začíná platit omezení počtu zákaznáků na prodejní ploše.

3. 3. 2021 - OPOZICE: 25. únor v dějinách času

Nedávno jsme vzpomněli dvou výročí. To první – a nepoměrně starší – se týkalo celé naší země a – naštěstí – je již jen historickou událostí. 25. únor 1948. Vítězný únor. Vítězství...

5. 2. 2021 - Obchvat na Třebíč je opět plný hlubokých děr

Pokud jedete z Velkého Meziříčí po obchvatu ve směru na Třebíč, dávejte pozor. Pravý pruh ve stoupání je po zimě plný hlubokých děr.

11. 12. 2020 - Vánoční prodej ryb v roce 2020

Tak jako každý rok mají rybáři rodiny Podstatzky-Lichtenstein pro své zákazníky na Vánoce připraveny hlavně kapry, ale také další druhy ryb ze svých rybníků.


Komentáře ke článku


Facebook Twitter INSTAGRAM Youtube
BUILDINGcentrum-HSV, s.r.o.: Přijmeme kolegu na pozici VEDOUCÍ SKLADU
Nejnovější Nejdiskutovanější Nejčtenější

NovinyVM.cz - nezávislé internetové noviny pro Velké Meziříčí, mikroregion Velkomeziříčsko a kraj Vysočina.
Publikování nebo další šíření obsahu serveru NovinyVM.cz je bez písemného souhlasu ZAKÁZÁNO.
Pokud chcete informace o inzerci nebo napsat redakci - pište na email redakce@novinyvm.cz.
Příspěvky v sekci "Od Vás" nevyjadřují názor redakce, jejich obsah není redigován.
Redakce upřednostňuje rychlost zveřejnění a aktuálnost před gramaticky a slohově bezchybnými články.

Prodávejte on-line na kvalitním a responzivním e-shopu.

×

Váš prohlížeč blokuje reklamu

Vážený uživateli, jelikož jste naším pravidelným návštěvníkem, zvažte prosím vypnutí AdBlocku na této doméně.
Příjmy z reklamy nám umožňují nabízet čtenářům obsah zdarma.

V horním panelu prohlížeče klikněte na ikonku ruky na červeném pozadí a zvolte
“Nespouštět na stránkách na této doméně”. Děkujeme!

VEKRA: Hledáme nové posily do týmu
TOPlist