Dnes je 19. srpna 2022, svátek má Ludvík, zítra Bernard.
 • Na led zimního stadionu k přípravnému utkání proti Vyškovu ve čtvrtek večer vyjel A tým HHK. Po dvou třetinách byl zápas vyrovnaný 2:2.
 • Stavba workoutového hřiště postoupila. Nově se zde objevily tyto kostky.
 • Část nedávno vybudovaného chodníku pod dálničním mostem byla kvůli výstavě odvodnění opět rozebrána.
 • K vodníkovi sedícímu na kameni v řece Oslavě u zimního stadionu nově přibyla jeho družka.
 • Po dobu opravy Vrchovecké ulice byl zprůjezdněn most a průjezd u rybářů od Mostišť na Příkopy.

Hodnocení roční práce Rady Kraje Vysočina očima hejtmana Kraje Vysočina Vítězslava Schreka

ZPRÁVY - Z KRAJE - 20. 11. 2021 - komentářů 0

Přesně před rokem, 18. listopadu 2020, Zastupitelstvo Kraje Vysočina zvolilo hejtmanem Kraje Vysočina Vítězslava Schreka. Níže přinášíme souhrn toho, co se podle hejtmana podařilo v optice programového prohlášení rady v prvním roce členům vedení kraje splnit, posunout, připravit.


Komentář hejtmana Kraje Vysočina Vítězslava Schreka ke třem hlavním splněným zásadním cílům a vytyčeným úkolům.

 

1) Úspěšně zpracovat projekty a požádat o finanční podporu z IROP prostřednictvím programu REACT-EU ve zdravotnictví a v sociální oblasti. I přesto, že MMR nezvládlo administraci zásadní 98. výzvy, ze které se stala tzv. klikací soutěž, a řada nemocnic byla uvedena do obrovské nejistoty, kraje včetně Vysočiny nakonec dlouhým vyjednáváním dosáhly posílení alokace výzvy tak, aby byly podpořeny všechny řádně podané projekty, jejichž účelem bylo zmírnit dopad pandemie v ČR. Kraj Vysočina tak bude moci s největší pravděpodobností čerpat v některých případech až stoprocentní dotaci na šest velkých projektů připravených krajskými nemocnicemi, odborem regionálního rozvoje krajského úřadu a naší Projektovou kanceláří. V případě Nemocnice Třebíč jde například o přístrojové vybavení a modernizaci technologií nového operačního pavilonu za 150 miliónů korun, stejná částka pomůže s pořízením nové diagnostické techniky i v Nemocnici Havlíčkův Brod. Z tohoto úspěchu máme opravdu velkou radost a soustředíme se na přípravu předfinancování konkrétních projektů financovaných i z dalších výzev. Další desítky miliónů přislíbených z REACTu pomohou zdravotnické záchranné službě nebo Komplexnímu onkologickému centru Nemocnice Jihlava. Celkem jsme předložili 10 projektů za celkem 1,4 miliardy korun.

 

2) Kamenný hospic. Kraj Vysočina má díky spolupracujícím organizacím i krajským nemocnicím jednu z nejpropracovanějších sítí terénní a domácí hospicové péče. Výstavba kamenného hospice byla dlouhé roky odkládána a hospic se nepodařilo postavit ani velmi aktivnímu Spolku pro hospic. Po vzájemné domluvě v radě kraje jsme se nakonec jednomyslně dohodli na tom, že investorem hospice pro 20 osob (z toho dvě lůžka budou určená dětem) bude Kraj Vysočina. Po dlouhých konzultacích s ministerstvem zdravotnictví se podařilo předjednat státní dotaci, která by mohla pokrýt zhruba polovinu investičních nákladů objektu, který přijde na více než 130 miliónů korun. Důležité je, že Kraj Vysočina je připraven stavbu příští rok začít realizovat. Díky patří městu Havlíčkův Brod, které poskytlo pro tento projekt pozemky.

3) Příprava na digitalizaci v investiční výstavbě (BIM). Krajská samospráva pokračovala v přípravě na implementaci digitálního modelu stavby do celého životního cyklu stavby, ať už jde o liniové nebo pozemní stavby (silnice a budovy). V konkrétních pilotních projektech a také ve spolupráci s Dolním Rakouskem si kraj jako investor vyzkoušel zadávací dokumentaci včetně dodání digitálního modelu stavby, vyzkoušel si elektronický stavební deník i používání společného datového prostředí.  Připravil si také procesní srovnávací analýzu, aby lépe identifikoval rizika a přínosy nového způsobu investiční výstavby. Podporuje i modernizaci vzděláváni v této oblasti na svých školách, takže se týmy studentů a pedagogů středních stavebních škol budou učit pořizovat digitální dvojče tří budov ve vlastnictví kraje a zároveň zkoumat ve spolupráci s týmem pro zavedení metody BIM (odborníci z jednotlivých odborů krajského úřadu), jak je dále kraj může využívat při správě svých nemovitostí. V současné době MPO připravuje zákon, který uloží povinnost použít metodu BIM při všech nadlimitních veřejných investičních zakázkách, cca nad 600 mil. Kč. Díky pilotním projektům, práci týmu a úzké spolupráci s agenturou ČAS, která má implementaci BIM v ČR na starosti, (Česká agentura pro standardizaci) je Vysočina jedním z nejlépe připravených krajů na implementaci této metody.

 

Rád bych zmínil i několik dalších plněných či splněných cílů, které si krajská samospráva v rámci svého čtyřletého působení nastavila. Předesílám, že jde o můj výběr.

 • Nově funguje přehledný informační systém určený speciálně pro obce, najdete jej na webových stránkách.
 • Kraji Vysočina se podařilo prosadit přímou účast při výběru lokality pro hlubinné úložiště vysoce radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva. Stali jsme se tak rovnocenným partnerem obcí z obou lokalit na Vysočině, které prošly do tzv. užšího výběru.
 • Do Politiky územního rozvoje se na náš návrh a po řadě náročných jednání podařilo zapracovat část řešící vymezení úseku vysokorychlostní železniční trati  mezi Prahou a Brnem s definitivním napojením Jihlavy.      
 • Jsme nejštědřejším krajem v rámci ČR, pokud jde o podporu složek IZS. V přepočtu na jednoho obyvatele poskytujeme podporu ve výši téměř 100 Kč. Jde jednoznačně o nejvyšší příspěvek, který se příznivě odráží v akceschopnosti i vybavení regionálních složek IZS.
 • V rámci dotační politiky je v navrženém rozpočtu na rok 2022 navýšena celková alokace Fondu Vysočiny. 330 miliónů korun je o 66 miliónů více než letos. Posilujeme alokace klíčových grantových programů. Ty, které letos vypadly z důvodu úspor, do nabídky pro rok 2022 znovu vracíme a řadu z nejžádanějších programů finančně posilujeme.  
 • Letos se podařilo zásadně pomoci obcím, a to v okamžiku schválení grantu Venkovské služby, kdy jsme místní samosprávy nechali samostatně rozhodnout, za co chtějí v rámci obce utratit námi nabídnutých 7 miliónů korun. Faktem je, že většina těchto našich peněz je žádána na záchranu malých venkovských prodejen. Následně se nám daří rozdělit další 3 milióny korun od státu, opět venkovský prodejnám. Z našich informací vyplývá, že Vysočina byla v tomto směru nejštědřejší.
 • Novinkou v oblasti sociálních služeb je nabídka sociální rehabilitace určená pro rodiče, kteří tápou ve svých povinnostech. Pro práci s nimi využijeme kapacitu našeho zařízení v Kamenici nad Lipou. Začala dílčí transformace Domova ve Věži, kde poskytujeme péči osobám s chronickým duševním onemocněním. Dva první pilotní domky nabídnou během následujících měsíců zázemí 12 vybraným klientům, kteří jsou schopni samostatně žít. Zkusí se o sebe starat s nižší mírou asistence v komunitní domácnosti.  
 • Pokud jde o školství, soustředíme se na podporu talentů, pro které organizujeme nové soutěže, zapojujeme děti do on-line aktivit, věnujeme velkou pozornost nastavení IT bezpečnosti.
 • Ještě to není ani dva měsíce, kdy skončila naše akce na podporu návštěvnosti krajských památek. Celou letošní turistickou sezónu jsme nabízeli vstupné za polovic, dětem zdarma. Příznivě se to podepsalo na návštěvnosti.  Při pohledu do grantového schématu Fondu Vysočiny je jasné, že plníme slib a posilujeme pozici cyklodopravy. Letos jsme rozdělili 12,5 miliónu korun, příští rok 20 miliónů korun. Opět jsme rozhodli navýšit příspěvek městům UNESCO, příští rok si rozdělí více než jeden milión korun.
 • Podařilo se zahájit úzkou spolupráci s Jihomoravským krajem na propojování vodohospodářských soustav, což je jeden ze základních kroků pro zajištění nouzového řešení při nedostatku pitné vody. Ve spolupráci s obcemi jsme posunuli o obrovský krok dál problematiku nakládání s opady, kdy se Vysočině podařilo uzavřít memorandum s provozovateli ZEVO v sousedních krajích. Vzhledem k blížícímu se definitivnímu zákazu skládkování je to pro obce zásadní informace a také jedno z klíčových řešení.
 • A závěrem nesmím zapomenout na hospodaření v lesích. Posílili jsme tým administrátorů příjmu žádostí a hrdě konstatuji, že jsme na první příčce v počtu přijatých žádostí. Žádný kraj není tak aktivní v administraci kompenzací. Spravedlivě musím říci, že bohužel žádný kraj není tak plošně zasažen kůrovcovou kalamitou. Jen pro úplnost: Kraj Vysočina obdržel 4 912 žádostí o objemu 2 248 mil. Kč a za celou republiku bylo podáno 12 443 žádostí o objemu 6 376 mil. Kč.

 

Dobrou zprávou pro občany je, že nová samospráva kraje navrhuje vyrovnaný rozpočet. Je připraven ke schválení na posledním prosincovém zastupitelstvu. Kraji v tuto chvíli nehrozí, že bude na začátku roku fungovat v rozpočtovém provizoriu. Naše finance jsou v dobré kondici.

 

Speciální uznání směřuji zástupcům složek IZS, samospráv, krajskému krizovému týmu, ale i dalším, díky nimž se podařilo v regionu zvládnout koordinaci pandemie. Nerezignovali jsme na vzájemný kontakt, jen jsme ho přenesli do on-line prostoru. Podařilo se udržet kontakt se starosty, zdravotníky, nezastavily se pracovní týmy…

 

S dostatkem sdílených informací souvisí i vysoká proočkovanost veřejnosti na Vysočině. Je to výsledek práce týmů našich krajských nemocnic i několika aktivních ordinací praktických lékařů. Vám se podařilo vyočkovat už více než 576 tisíc dávek vakcín. Proočkovanost regionu přepočínatná na 100 tisíc obyvatel překonala na Vysočině hranici 60%. Přál bych si, abychom se přiblížili vyšší hodnotě. Jsem přesvědčen, že se to příznivě odrazí v počtu lidí, kteří při onemocnění COVID-19 budou nutně potřebovat velice specializovanou zdravotnickou péči.

 

Závěrem bych velice rád poděkoval všem členům Rady Kraje Vysočina. Plnění programu je výsledkem týmové práce a velmi dobré komunikace jak uvnitř rady, tak směrem ven k našim partnerům a dalším subjektům. Věřím, že vše, co se podařilo za posledních 12 měsíců krajské radě prosadit a odpracovat se příznivě odrazí v kvalitě života spoluobčanů v regionu.

 

Vítězslav Schrek, hejtman Kraje Vysočina


Autor: oddělení tiskové Krajský úřad Kraje Vysočina

Publikoval: -kas-

Čtěte také

27. 1. 2022 - Na začátku února se v Kraji Vysočina bude sčítat zvěř

Krajský úřad Kraje Vysočina už stanovil dny, kdy se v letošním roce bude sčítat zvěř.

24. 5. 2022 - Silnice mezi Trnavou a Rudíkovem je opět průjezdná v obou pruzích, řidiči ale musí počítat se snížen

O víkendu se podařilo sanovat havárii výpustního zařízení, která si vynutila dopravní omezení na silnici II/360 u odbočky na Nárameč.

14. 4. 2022 - Odstartovala Čistá Vysočina. Do úklidu přírody se zapojí 26 tisíc dobrovolníků

Rekordní počet účastníků letos hlásí organizátoři akce Čistá Vysočina.

15. 4. 2022 - Efektivně třídili odpad v loňském roce Netín a Velké Meziříčí

V ročníku 2021 známe vítěze soutěže obcí v efektivitě sběru tříděného odpadu a elektra.


Komentáře ke článku


Facebook Twitter INSTAGRAM Youtube
MINIBAGR - Malé stroje pro velké chlapy!
Nejnovější Nejdiskutovanější Nejčtenější

NovinyVM.cz - nezávislé internetové noviny pro Velké Meziříčí, mikroregion Velkomeziříčsko a kraj Vysočina.
Publikování nebo další šíření obsahu serveru NovinyVM.cz je bez písemného souhlasu ZAKÁZÁNO.
Pokud chcete informace o inzerci nebo napsat redakci - pište na email redakce@novinyvm.cz.
Příspěvky v sekci "Od Vás" nevyjadřují názor redakce, jejich obsah není redigován.
Redakce upřednostňuje rychlost zveřejnění a aktuálnost před gramaticky a slohově bezchybnými články.

Prodávejte on-line na kvalitním a responzivním e-shopu.

×

Váš prohlížeč blokuje reklamu

Vážený uživateli, jelikož jste naším pravidelným návštěvníkem, zvažte prosím vypnutí AdBlocku na této doméně.
Příjmy z reklamy nám umožňují nabízet čtenářům obsah zdarma.

V horním panelu prohlížeče klikněte na ikonku ruky na červeném pozadí a zvolte
“Nespouštět na stránkách na této doméně”. Děkujeme!

CHYTKA s.r.o. - Přijmeme MONTÁŽNÍ DĚLNÍKY
TOPlist