PRYSMIAN - 30. let
Dnes je 28. května 2024, svátek má Vilém, zítra Maxim.
  • Opravovaná silnice mezi Rudíkovem a Trnavou nabírá na šířce.
  • Louka pod školou byla v pondělí dopoledne plná dravců. Konala se akce záchranné stanice pro dravé ptactvo Seiferos, která zajišťuje výukový program pro základní školy a letové ukázky dravců pro veřejnost.
  • Staví se nový most přes řeku Oslavu mezi Tasovem a Kamennou na silnici II/390.
  • Pondělní ráno u ZŠ Oslavická a vzkaz od čtenářky: "To je opravdu příklad pro děti od dospělých."
  • Mistrovský titul jsme oslavili společně na náměstí.
  • Fotbalisté FCVM A se střetli v nedělním utkání s Pelhřimovem. O vyrovnávací gól na 2:2 se postaral v 86. minutě Mirek Malata.

Zástupci obcí a kraje společně podepsaly memorandum o hlubinném úložišti jaderného odpadu

- - 1. 2. 2023 - komentářů  0
Při podpisu memoranda 31.1.2023
Při podpisu memoranda 31.1.2023
foto: KrV
Zástupci obcí a kraje společně podepsaly memorandum o hlubinném úložišti jaderného odpadu
Zástupci obcí a kraje společně podepsaly memorandum o hlubinném úložišti jaderného odpadu
Zástupci obcí a kraje společně podepsaly memorandum o hlubinném úložišti jaderného odpadu
Zástupci obcí a kraje společně podepsaly memorandum o hlubinném úložišti jaderného odpadu

Devatenáct podpisů pod společným memorandem Kraje Vysočina a obcí o společném postupu při jednání o otázce potenciálního hlubinného úložiště jaderného odpadu.


Po zhruba půlročním schvalovacím maratonu na úrovni kraje a osmnácti obcí na území Kraje Vysočina bylo 31. ledna 2023 podepsáno klíčové memorandum týkající se společného postupu při jednání se stáními orgány o otázce potenciálního hlubinného úložiště jaderného odpadu. "O tomto memorandu společně diskutujeme už několik měsíců. Dnešní podpis je jakýmsi vyvrcholením naší společné snahy ujednotit náš postup v Kraji Vysočina. Jde nám o to, aby byly zohledněny zájmy, stanoviska a potřeby dotčených obcí. Všichni rozumíme tomu, že je ve veřejném zájmu České republiky vyřešit ukládání jaderného odpadu, ale je třeba respektovat skutečnosti, na které upozorňují starostové a starostky," řekl hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek před podpisem dokumentu.

Výňatek ze znění uzavřeného Memoranda

I.

Preambule

§ Vycházejíce ze společného přesvědčení o potřebě obnovy, zachování a trvalé ochrany přírodní a krajinnourbanistické hodnoty prostředí Kraje Vysočina;

§ vědomy si skutečnosti, že povinností České republiky jakožto státu využívajícího jaderné technologie je vyřešit problematiku ukládání jaderného odpadu a vyhořelého paliva;

§ majíce na paměti, že vyhořelý jaderný odpad je ožehavým tématem, které již desítky let rozděluje společnost v pohledu na jaderné technologie;

§ zdůrazňujíce význam součinnosti a koordinace společného postupu Zúčastněných stran,

dohodly se výše uvedené Zúčastněné strany na úzké spolupráci a společném postupu tak, jak je uvedeno níže:

 

II.

Zásady spolupráce

1. Uzavření tohoto Memoranda vytváří prostor pro úzkou spolupráci a koordinaci Zúčastněných stran při jednání se státními orgány o otázce potenciálního hlubinného úložiště radioaktivního odpadu, případně o dalších možnostech nakládání s radioaktivním odpadem, za účelem hájit zájmy obcí a práv obyvatel obcí Kraje Vysočina.

 

2. Cílem Memoranda je uskutečnění toho, že aktuálně prováděný výběr finální lokality umístění hlubinného úložiště radioaktivního odpadu bude proveden za podmínky respektování oprávněných zájmů dotčených obcí i kraje a po vypořádání veškerých důvodných rizik souvisejících s jeho umístěním.

3. Spolupráce bude uskutečňována formou výměny informací, vzájemnými konzultacemi, přijímáním společných stanovisek, společného postupu, poskytováním součinnosti či jinou formou v souladu s právními předpisy vyplývající z právního postavení Zúčastněných stran při přípravě a následném naplňování vzájemné koordinace v rámci přístupu k jednáním.

4. Spolupráce je založena na zásadě autonomie Zúčastněných stran při respektování obecně závazných právních předpisů.

5. Zúčastněné strany deklarují zájem na vzájemné otevřené komunikaci mezi sebou, ale i ve vztahu k veřejnosti, relevantním spolkům a zejména občanům dotčených oblastí Lokality Horka a Lokality Hrádek.

6. Účinná účast veřejnosti, tj. spolurozhodování obcí a občanů při procesu výběru lokality a následného umístění hlubinného úložiště radioaktivního odpadu, je základním předpokladem pro vznik vyváženého postavení mezi místními komunitami, občany dotčených obcí, regionální samosprávou (Krajem Vysočina) na jedné straně a centrální státní správou (Ministerstvem průmyslu a obchodu, resp. jemu podřízenou organizací Správou úložišť radioaktivních odpadů) na straně druhé. Tohoto vyváženého postavení může být dosaženo při respektování stanoviska dotčených obcí s navazujícími kroky při výběru lokality ze strany orgánů centrální státní správy a následným respektováním stanoviska obcí s umístěním a provozem HÚRAO na jejich území.

 

III.

Oblast spolupráce

1. Spolupráce Zúčastněných stran se bude týkat veškeré činnosti a postupů Zúčastněných stran při jednání se státními orgány o otázce hlubinného úložiště radioaktivního odpadu.

2. Zúčastněné strany jsou povinny vytvářet příznivé podmínky pro efektivní a účelnou spolupráci tak, aby přínos z realizace dané kooperace měly Zúčastněné strany.

3. Zúčastněné strany si kladou za cíl koordinovat přístup a jednotně prosazovat společné zájmy.

4. Zúčastněné strany se budou v oblasti specifikované v tomto článku aktivně podílet na plnění dohodnutých kroků, opatření a postupů v souladu s právním řádem.

5. Zúčastněné strany budou rovněž aktivně spolupracovat na vytvoření společného prohlášení adresovaného Ministerstvu průmyslu a obchodu a Vládě ČR, aby v rámci aktualizace koncepce nakládání s radioaktivním odpadem do tohoto dokumentu rozpracovala a implementovala i další varianty, jak naložit s vyhořelým jaderným palivem a nečinila v této věci unáhlené a nevratné kroky, s cílem prosadit změnu této koncepce.

 

IV.

Ustanovení společná a závěrečná

1. Memorandum se uzavírá na dobu neurčitou.

2. Memorandum nabývá platnosti dnem podpisu všech Zúčastněných stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

3. Zúčastněné strany výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu Memoranda včetně podpisů v Registru smluv. Zúčastněné strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), splní Kraj Vysočina.

4. Memorandum pozbývá platnosti dohodou Zúčastněných stran.

5. Účast Zúčastněné strany může rovněž skončit na základě jejího písemného oznámení doručeného ostatním Zúčastněným stranám na jejich adresu dle tohoto Memoranda, případně na adresu, kterou Zúčastněné strany později označí za svou doručovací adresu, že nemá zájem být dále Memoranda účastna, a to ke konci kalendářního měsíce, v němž došlo k doručení tohoto oznámení poslední ze Zúčastněných stran.

6. Memorandum může být měněno či doplňováno pouze ve formě písemných číslovaných dodatků podepsaných všemi Zúčastněnými stranami.

7. Se vzájemně poskytnutými informacemi dle Memoranda budou Zúčastněné strany nakládat v souladu s právními předpisy a nikoli na újmu ostatním Zúčastněným stranám.

8. Zúčastněné strany budou v nezbytné míře vhodným způsobem informovat své orgány, jakož i jiné osoby či subjekty, u kterých to bude potřebné či vhodné, o přijetí Memoranda, stejně jako o obsahu a rozsahu vzájemné spolupráce.

9. Zúčastněné strany shodně prohlašují, že si toto Memorandum před jeho podepsáním přečetly, že bylo uzavřeno po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

10. Memorandum je vyhotoveno v osmnácti stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Zúčastněných stran obdrží po jednom.

Memorandum uzavřely kraj i obce: Kraj Vysočina, obec Boršov, městys Budišov, obec Cejle, městys Dolní Cerekev, obec Hodov, obec Hojkov, obec Milíčov, obec Mirošov, obec Nárameč, městys Nový Rychnov, obec Oslavice, obec Osové, obec Rohozná, obec Rohy, obec Rudíkov, obec Vlčatín


„Memorandum o společném postupu dává na papír naši dohodu s obcemi. Budeme partnery zejména při jednání se státem ve věci ukládání radioaktivních odpadů. Se zástupci obcí a spolků obou vysočinských lokalit se na kraji pravidelně setkávám už dva roky, jasný postoj rady jsme si vepsali i do programového prohlášení a dnešní podpis je tak stvrzením těchto aktivit, které směřují ke společnému cíli - nastavit přehledný a transparentní proces, který zohlední zájmy a obavy dotčených obcí,“ uvedla Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování.

 

Obce na Vysočině postrádají uspokojivou možnost aktivně vstoupit jako plnohodnotný partner už do procesu výběru lokality, pokračování i samotné realizace průzkumů a upozorňují na absenci nutnosti vydání souhlasu k jakýmkoli pracím v jejich spádovém území.

 

Vláda ČR už v lednu schválila návrh zákona o řízeních o hlubinném úložišti radioaktivního odpadu. Návrh, který bude v následujících týdnech projednávat Poslanecká sněmovna PČR počítá s tím, že finální výběr lokality pro úložiště jaderného odpadu musí být podpořen souhlasem obou komor Parlamentu ČR. Náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina Hana Hajnová k přípravě tohoto zákona řekla, že má informace od poslanců z Vysočiny, že připravují pozměňovací návrhy tohoto návrhu směřující k posílení role obcí. „Na rozdíl od státu se Kraj Vysočina k obcím chová jako partner. I obce chápou zájmy státu, ale i zástupci státu musí vzít na vědomí, že starostové byli zvoleni, aby pro své občany prosazovali to nejlepší. Pokud se má do lokality přistěhovat nějakých 500 rodin, chceme být připraveni. A proto máme mnoho otázek a není dobře, že zůstávají bez odpovědí. Na jedné straně stát žádá obce o partnerství, ale z druhé strany ho neudržuje, tak se nemůže divit, že ta číše jednou přeteče a my k tomu jednacímu stolu přestaneme chodit. I když se to za 30 let nestalo,“ uvedl starosta Dolní Cerekve Zdeněk Dvořák.

 

Úložiště má na vybrané lokalitě vzniknout do roku 2065. Nyní je vyhořelé jaderné palivo z obou českých jaderných elektráren ukládáno do meziskladů v jejich areálech.


Autor: tiskové oddělení Krajského úřadu Vysočina

Publikoval: -kas-

Čtěte také

6. 3. 2024 - Nevyužitý prostor za hotelovou školou chce město, plánuje zde sportovní halu na míčové hry

Nevyužitý prostor za hotelovou školou chce město, plánuje zde sportovní halu na míčové hry
Celý park za hotelovou školou plánuje od Kraje Vysočina odkoupit a rozšířit tak sportovní areál, který zde již má v podobě Areálu zdraví a haly na házenou.

8. 1. 2024 - V pátek odstranili sprejové čmáranice ze synagog

V pátek odstranili sprejové čmáranice ze synagog
V pátek 5. ledna došlo na odstranění výtvorů neznámého vandala na meziříčských synagogách.

19. 4. 2024 - Kraj vybral zhotvitele projektové dokumentace na novou záchranku ve Velkém Meziříčí

Kraj vybral zhotvitele projektové dokumentace na novou záchranku ve Velkém Meziříčí
Rada Kraje Vysočina na svém zasedání 16. dubna rozhodla o výběru firmy, která vypracuje projekt pro stavbu výjezdové základny ZZS KV - Velké Meziříčí.

11. 1. 2024 - Oblíbený lov ryb na dírkách na rybníku Škvařil již tento víkend

Oblíbený lov ryb na dírkách na rybníku Škvařil již tento víkend
Již tuto sobotu a neděli můžete s dětmi vyrazit na oblíbený lov na dírkách.


Komentáře ke článku


NovinyVM.cz - nezávislé internetové noviny pro Velké Meziříčí, mikroregion Velkomeziříčsko a kraj Vysočina.
Publikování nebo další šíření obsahu serveru NovinyVM.cz je bez písemného souhlasu ZAKÁZÁNO.
Pokud chcete informace o inzerci nebo napsat redakci - pište na email [email protected].
Příspěvky v sekci "Od Vás" nevyjadřují názor redakce, jejich obsah není redigován.
Redakce upřednostňuje rychlost zveřejnění a aktuálnost před gramaticky a slohově bezchybnými články.

Vše pro ONLINE: webhosting - e-mail hosting - e-shopy - fakturační systém - SEO.
Nastavení cookies

×

Váš prohlížeč blokuje reklamu

Vážený uživateli, jelikož jste naším pravidelným návštěvníkem, zvažte prosím vypnutí AdBlocku na této doméně.
Příjmy z reklamy nám umožňují nabízet čtenářům obsah zdarma.

V horním panelu prohlížeče klikněte na ikonku ruky na červeném pozadí a zvolte
“Nespouštět na stránkách na této doméně”. Děkujeme!

Lisovna plastů, spol. s r.o. hledá zaměstnance
TOPlist