PANORAMA FITNESS
Dnes je 22. června 2024, svátek má Pavla, zítra Zdeňka.
  • V centru Beauty&Beast se po celou sobotu koná Kmínový festival. Můžete ochutnat speciality pražských šéfkuchařů, zakoupit regionální potraviny. Kromě toho je zde doprovodný kulturní program a vyžití pro děti.
  • Na našem fotbalovém stadionu se hrají tuto sobotu a neděli zápasy chlapců U14 v rámci turnaje Třebíč Open. Také FCVM zde má svůj žákovský tým. Více foto na našem Facebooku.
  • Letos vyšlo otevření koupaliště na tropický den.
  • Jdu do školy. V mateřské škole na Sokolovské proběhlo ve čtvrtek pasování předškoláků s Dózou.
  • 21.6.2024 - Koupaliště PALOUKY otevře své brány v pátek 21. června 2024 v 10 hodin. Jak to na koupališti aktuálně vypadá můžete sledovat na portále www.NovinyVM.cz v pravém sloupci na ONLINE kameře.
  • Lidl už láká zaměstnance přímo na fasádě prodejny.

Město se pustilo do regenerace náměstí sv. Šebestiána

- - 17. 5. 2023 - komentářů  0
Město se pustilo do regenerace náměstí sv. Šebestiána
Město se pustilo do regenerace náměstí sv. Šebestiána
Město se pustilo do regenerace náměstí sv. Šebestiána
Město se pustilo do regenerace náměstí sv. Šebestiána

Loni na podzim byly odstraněny nevyhovující dřeviny, aktuálně probíhá úprava veřejného prostranství pro výsadbu nové zeleně na prostranství za bránou.


Město objednalo sadové úpravy na pro následné založení výsadeb na veřejném prostranství náměstí sv. Šebestiána za dolní branou. Ty provádí firma Martin Páral z Tasova. Předpokládaná cena je 123 tis. korun včetně DPH.

 

Rada města na svém zasedání 26. dubna souhlasila s úpravou veřejného prostranství před městskými hradbami na pozemku p.č. 255 (náměstí sv. Šebestiána) v rozsahu projektové dokumentace zpracované Ing. arch. Terezou Axmanovou v dubnu 2023, která navázala na stejný projekt.  Na realizaci byly vyčleněny finanční prostředky již v základním rozpočtu města.

 

Citujeme z projektu ing. arch. Terezy Axmanové:

 

V řešeném území došlo na podzim roku 2022 dle návrhu Ing. Martiny Drápelové ke kácení stávajících dřevin. K potřebě kácení bylo přistoupeno po zhodnocení celkové vitality a zdravotního stavu stávajících jedinců. Stávající výsadby byly vyhodnoceny jako přestárlé a ohrožovali provozní bezpečnost lokality, která je významně návštěvnicky exponovaná. Z ploch byl před kácením odstraněn stávající mobiliář a bude nahrazen novým. Stávající situace si však po odstranění dřevin a letitého záhonu macešek vyžádala komplexnější řešení.

 

Projekt je rozdělen do dvou fází. První řeší terénní úpravy zelených ploch v celém prostoru a výsadbu nových rostlin. Druhá pak řeší mlatovou cestu pro pěší, nový mobiliář (lavičky, odpadkové koše, informační panel) a osvětlení městských hradeb. Tuto část bude nutné sladit s projektem na úpravu náměstí a přilehlých ulic.

 

Řešené území se nachází v blízkosti náměstí a je pohledově velmi důležitým místem. Nejedná se o klasický park, ale o veřejnou zelenou plochu, která je využívána spíše jako průchozí s možností krátkého oddychu a posezení na lavičkách. Je to ideální místo pro schůzky nebo setkání, protože se nachází na spojnici několika cest. Nevýhodou místa je skutečnost, že je ze tří stran sevřeno rušnými silnicemi. Je zde větší prašnost a hluk.


Architektonické řešení je postaveno na jasném definování zelených ploch a to především terénními úpravami. V současné době je terén nejasný, místy propadlý, což
je následek kácení nevyhovujících dřevin z roku 2022. Návrh řeší navýšení stávajícího terénu do mírně „paloukovitého" tvaru (v nejvyšším bodě 0,3 m nad stávajícím terénem a centrálně pozvolna svažitého k obrubníkům).


Půdorysně je plocha rozdělena na 2 samostatné zelené plochy (v plánech PLOCHA A a PLOCHA B) oddělené stávající asfaltovou cestou pro pěší. Tato cesta je ve špatném stavu a výhledově se počítá s jejím nahrazením cestou mlatovou. Barva obrusné vrstvy mlatu bude laděna do světlé až světle žluté barevnosti — materiál aplit nebo světlá žula, tak aby ladila k městským hradbám. Stávající betonové obrubníky podél cesty budou odstraněny a nahrazeny ocelovými pásnicemi zapuštěnými do výšky travnaté plochy. Ocelové pásnice budou lemovat nejen mlatovou cestu, ale i 4 plochy vybíhajíc[ do pásu zeleně u hradební zdi určené pro osazení laviček s opěrkou a područkami dle vybraného typu městského mobiliáře (podrobněji v kapitole mobiliář).

 

Architektonické řešení

 

Architektonickou dominantou řešeného území je hradební zeď s historickou městskou branou. Celý objekt je historickou památkou města. Anotace z památkového katalogu ji charakterizuje takto: „Z městského opevnění se na jižní straně historického jádra města dochoval souvislý úsek v podobě renesanční kulisové brány se segmentově zaklenutým průjezdem a na ni navazující úsek silné hradební zdi zakončený podkovovitou baštou z lomového kamene." Jedná se o nejzachovalejší část opěrného systému hradeb města, pohledově velmi kompaktní se zajímavou kompozicí použitého kamene. Projekt řeší i možnost nasvětlení hradeb. Esteticky i funkčně vhodnější se jeví varianta nasvětlení hradeb shora dolů, kdy se světelný zdroj osadí na korunu hradební zdi. Toto řešení je ohleduplné k osvětlení noční oblohy, ale také připomíná vyvěšení praporů na hradbách při oslavách a úspěších města. V úvahu přichází LED lineární svítidla s teplým žlutým světlem. Prvek osvětlení a jeho osazení je nutno konzultovat předem s památkovou péčí.

 

Terénní úpravy


Odstranění travního drnu a odkopání zeminy u obrubníků. Z původního terénu bude odstraněn travní drn, aby se vrstvy původní a nové zeminy propojily. Odstranění travního drnu může probíhat mechanicky na obou plochách, ale nesmí zasahovat do blízkosti stávajících stromů. V půdorysné ploše definované jejich korunou se může stávající travní drn rozrušit pouze ručně hráběmi. Plocha pro odstranění travního drnu je celkově odhadována na 580 m2 (380 m2 z plochy A, 200 m2 z plochy B). Zemina v pásu širokém 1 m od stávajících betonových obrubníků bude ručně odkopána a odvezena. Jedná se o plochu 40 m2 (o objemu 2 m3). Výška odkopání se odhaduje na 0,1 m, tak aby terén byl zakončen ve výšce současných obrubníků.


Odstranění kořenového systému po vykácených stromech Na ploše se nachází některé zbytky kořenových systémů vykácených stromů. S ohledem na dočištění zelených ploch je nutné 2 z nich odstranit. Konkrétně se jedná o dva kořenové systémy Smrku pichlavého. Jeden se nachází cca uprostřed asfaltové cesty a druhý v blízkosti solitérního kamene. Bude nutné jejich odstranění, aby nevytvářely vizuální nerovnost v nové ploše.

 

Navezení nové zeminy a tvarování terénu Pro navážku je doporučena zahradní zemina, popřípadě je možné použít vlastní směs složenou z 50% kvalitní zeminy bez travních drnů a 50% pěstebního substrátu, který bude promíchán tak, aby výsledná zemina mohla dobře absorbovat dešťovou vodu. Území bylo v minulosti z větší části zastavěno. V 50. letech zde proběhly bourací práce. Z toho důvodu navrhuji navýšit terén kvalitní zeminou, která dodá území pro dlouhou dobu potřebnou vitalitu a nebude třeba žádných chemických hnojiv. Území bude plošně rekultivováno a znovu plošně zatravněno.


Plocha A bude mírně terénně navýšena. Navýšení je definováno středem protínajících se přímek od stávajících objektů (jedna přímka je definovaná solitérním kamenem a kmenem stávajícího javoru, druhá je spojnicí dvou lamp veřejného osvětlení). Přímky se protnou v bodě, ze kterého je udávána maximální výška nivelačního bodu pro navážku zeminy. Výška je 0,3 m od stávajícího terénu. Zároveň je i tento bod středem kružnice pro plynulé rozhrnutí nové zeminy k obvodu zelené plochy. Objem nové zeminy pro plochu A je 15 m3.

Plocha B bude dosypána novou zeminou v maximální výšce 0,1m u hradební zdi a urovnána v mírném spádu k obrubníkům mlatové cesty. Objem nové zeminy pro plochu B je 5m3.

Celkem bude třeba 20m3 nové zeminy, což je v přepočtu 30 tun.

 

Výsadba nové zeleně

 

V řešeném území se nachází krásný exemplář vzrostlého javoru červenolistého. Dle návrhu Ing. Martiny Drápelové budou vysazeny dva nové stromy taxonu Platanus x acerifolia 'Pyramidalis'. Ve třech soustředných kružnicích budou pod stromy na podzim 2023 vysazeny cibulky Ladoňky sibiřské. Jedná se o rostlinu - cibulovinu, která kvete brzy na jaře drobnými modrými květy. Ladoňky mají tendenci se trsovitě rozrůstat a během několika let samovolně vytvoří kruhové plochy pod stromy. Odkvétají většinou do prvního jarního sečení na konci dubna. Tato vybraná cibulovina dodá území, ve kterém převládá volná zelená plocha barevný akcent a zároveň vytvoří vizuální prvek, který upozorní na nové stromy, které na jaře ještě nemají olistění a nejsou tolik viditelné.


V roce 2024 na jaře budou na PLOCHU B vysazeny trvalky dle osazovacího plánu. Tato zelená plocha sousedí přímo s kamennými hradbami a bylo nutné dodržet určitá pravidla stanovená památkářskou péčí. Vybrány byly trvalky vertikálního vzrůstu. Konkrétně se jedná o Topolovku růžovou. Výsadba bude provedena přímo do trávníku v daném uspořádání dle osazovacího plánu. Při výsadbě je vhodně přidat ke každé sazenici trochu humusu pro dobré zakořenění rostlin a prvotní zálivku. Jiná následná péče není nutná. Zálivka jen v případě velkého sucha, jinak postačí přirozený déšť. Výška kvetoucí rostliny je 180 — 200 cm a vytvoří tak zajímavý prvek ve výši očí dospělého člověka, i pro kolemjdoucího, který parkem pouze prochází. Topolovka kvete od května do září až 10 cm velkými květy, rostlina nakvétá postupně. Na podzim (eventuálně na jaře příštího roku) se uschlá nadzemní část odřeže. V zemi zůstává listová růžice, která je v travní ploše sama o sobě zajímavá. V případě přirozeného vysemenění rostlin je možné nechat na ploše růst nové rostliny a postupně dělat jejich přirozenou selekci.

 

K okapovému svodu, který patří k domu č.p. 127 na parcele č. 222 je navržena popínavá rostlina Podražec velkolistý/Aristolochia durior Hill. Jedná se o historicky ceněnou fosilní rostlinu typu popínavé liány, která potřebuje pro svůj růst oporu. Dokáže vertikálně obrůstat sloupy nebo okapní svody a tím je pohledově zakryje svými velkými listy. Nemá však přísavky, tedy nehrozí, že by se rozšířil na hradební zdi. Výsadba bude s vlastníky okapového svodu předem konzultována, aby nedošlo k nedorozumění.


Budoucí výhled jednotlivých ploch: PLOCHA A je vnímána jako plocha do budoucna jasně definovaná — plocha travnatá s jarními cibulovinami. PLOCHA B jev návrhu pojata jako plocha proměnlivá, čímž je míněno, že je možné rostliny v této ploše cyklicky (například vždy po 3 nebo 5 letech) střídat. Vybrané typy rostlin vertikálního typu jsou uvedeny a popsány na výkresu č. 3. Jedná se o diviznu velkokvětou nebo diviznu brunátnou.


Trávní směs pro zatravnění celého území byla vybrána podle odolnosti travní směsi na sucho s ohledem na JV orientaci území. Doporučená je směs Agro Travní směs PARK s doporučenou výškou sečení 3-5 cm. Doporučuji vyset travní směs křížem ve dvou směrech setí s následnou zálivkou ploch a to minimálně 4x po výsadbě s odstupem několika dní, aby se travní směs ujala. V případě suchého léta je v prvním roce výsevu trávníku nutná přiměřená zálivka.

 

Mobiliář

 

Nové 4 lavičky jsou situovány na místech původních již nevyhovujících laviček, na ploše přibydou tři nové odpadkové koše, avšak na nových místech. Projekt doporučuje odstranění bronzové desky ze solitérního kamene. Deska nese nápis Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje - II.etapa. Návrh je přemístit ji blíže k řece, např. do bednového zábradlí při výjezdu z náměstí.

 

Prostor má doplnit nový informační panel, který by obsahoval velkoformátovou černobílou fotografií pojící se s historií dané lokality.


Autor: připravila redakce NovinyVM.cz

Publikoval: -kas-

Fotogalerie

1684315588674.jpg  1684315598273.jpg  1684315605559.jpg  1684315612811.jpg  1684315618441.jpg  1684315623914.jpg  1684315630042.jpg  1684315642714.jpg  

Čtěte také

19. 6. 2024 - Přerušení pořádání kulturních akcí v synagoze

Přerušení pořádání kulturních akcí v synagoze
Jak už od nás víte, páteční koncert Ivana Mládka a Banjobandu se přesouvá na podzim.

12. 3. 2024 - Bezobslužná zóna ve Spořitelně bude mimo provoz

Bezobslužná zóna ve Spořitelně bude mimo provoz
Upozornění pro klienty České spořitelny.

4. 4. 2024 - Město zve na pálení čarodějnice na Fajťáku

Město zve na pálení čarodějnice na Fajťáku
V úterý 30. dubna se bude na Fajtově kopci konat tradiční pálení čarodějnic.

11. 12. 2023 - K vánoční pohodě přispěl velký vánoční koncert v Jupiter clubu

K vánoční pohodě přispěl velký vánoční koncert v Jupiter clubu
V neděli 10. prosince se již po třiadvacáté uskutečnil tradiční vánoční koncert.


Komentáře ke článku


NovinyVM.cz - nezávislé internetové noviny pro Velké Meziříčí, mikroregion Velkomeziříčsko a kraj Vysočina.
Publikování nebo další šíření obsahu serveru NovinyVM.cz je bez písemného souhlasu ZAKÁZÁNO.
Pokud chcete informace o inzerci nebo napsat redakci - pište na email [email protected].
Příspěvky v sekci "Od Vás" nevyjadřují názor redakce, jejich obsah není redigován.
Redakce upřednostňuje rychlost zveřejnění a aktuálnost před gramaticky a slohově bezchybnými články.

Vše pro ONLINE: webhosting - e-mail hosting - e-shopy - fakturační systém - SEO.
Nastavení cookies

×

Váš prohlížeč blokuje reklamu

Vážený uživateli, jelikož jste naším pravidelným návštěvníkem, zvažte prosím vypnutí AdBlocku na této doméně.
Příjmy z reklamy nám umožňují nabízet čtenářům obsah zdarma.

V horním panelu prohlížeče klikněte na ikonku ruky na červeném pozadí a zvolte
“Nespouštět na stránkách na této doméně”. Děkujeme!

Hotel U Bílého koníčka: Hledáme spolehlivého kolegu na pozici číšník/servírka
TOPlist